Helsinki http://ollimarkkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132426/all Fri, 14 Jun 2019 10:36:14 +0300 fi Helsingin kuntapolitiikan viikko 25/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277320-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252019 <p>Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin kiinteistöpoliittista ohjelmaa ja sisäilmaohjelmaa sekä niiden toteutusohjelmaa ja alueen varaamista Garden Helsinki -hanketta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelman. Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta eli ns. investointiohjelmasta vuosille 2020-2029.</p><p><strong>Maanantai 17.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-17_Khs_27_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-17_Koja_8_El">Kaupunginhallituksen konsernijaosto</a></p><p><strong>Tiistai 18.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2019-06-18_Kklku_8_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-06-18_Kylk_19_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-06-18_Pelku_5_El">Pelastuslautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 19.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-19_Kvsto_12_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><strong>Torstai 20.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> hyväksynee kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sisäilmaohjelman sekä näiden toteutusohjelman. Valitettavasti en ole tyytyväinen mihinkään näistä asiakirjoista &ndash; odotukset olivat paljon korkeammalla. Olisin toivonut, että kahdessa vuodessa olisi päästy pidemmälle: esim. luotu uskottava strategia ja toteutusohjelma kiinteistöjen kunnossapidon sekä sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen peruskorjausten ja uudisrakennusten onnistumisen edellyttämistä nykyisten prosessien muutoksista. Päätösesityksessä todetaankin, että kaupunginhallitus edellyttää, että kiinteistöstrategia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Strategisena päämääränä tulee olla rakennetun omaisuuden arvon pitkäaikainen säilyminen.&nbsp; Strategian tulee luoda suuntaviivat toteuttaa ja ylläpitää laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä, turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin ilmastotavoitteet. Strategian tulee perustua olemassa olevan rakennuskannan sekä rakennushankkeiden kaavallisten edellytysten, toiminnan mitoittamisen, suunnittelun, toteuttamisen sekä ylläpidon nykytilan ja ongelmakohtien analysointiin. Tämän olin odottanut näkeväni jo aikaisemmin.</p><p>Esityslistalla on myös alueen varaaminen Garden Helsinki -hanketta varten. Hanke on herättänyt kovasti mielenkiintoa ja sen koko kritiikkiäkin. Garden Helsinki -hanke on tapahtumien, urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan sekä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskus. Keskus sisältää suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan monikäyttöisen palloiluareenan, jää- ja muuhun urheiluun ja harrastamiseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravintolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja sekä kokonaisuutta palvelevan pysäköintilaitoksen. Toivon, että saamme hankkeen eteenpäin.</p><p>Kaupunginhallitus käsittelee myös lukuisia kaupunginvaltuustossa hyväksyttyjä toivomusponsia.&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginvaltuusto </strong>hyväksyy Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386,8 miljoonaa euroa &ndash; 199 miljoonaa euroa talousarviota parempi. (Vuoden 2017 tulos oli 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa).</p><p>Kaupunginvaltuusto hyväksyy myös Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.</p><p>Kaupunginvaltuusto hyväksyy myös <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-06-10_Khs_25_El/A5D9A471-DCC0-C9B0-8E34-69E6D2300000/Liite.pdf">Vallilan</a> pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Karstulantien ja Sammatintien varrelle, osittain Vallilanrinteeseen, on suunniteltu muodostettavaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rautalammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille. Asukasmäärän lisäys on noin 480 henkeä.</p><p>Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavaa esitetään muutettavaksi sen julkisivujen suojelemiseksi. Itse vastustin kaupunginhallituksessa suojelua, mutta jäimme alakynteen, joten eiköhän tämä keskustelun jälkeen suojeluun mene.</p><p>Itäisen saariston asemakaava on edennyt kaupunginvaltuustoon saakka. Suunnittelualueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Yli 3 hehtaarin suuruisia saaria on 16 kpl; suurimpia ovat Villinki, Itä-Villinki ja Pikku Niinisaari. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.</p><p>Kaupunginvaltuusto jää kesätauolle ja kokoontuu seuraavan kerran 28.8.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>käsitellään vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamia. Aiemmista vuosista poiketen laatimisohjeissa on määritelty ainoastaan koko kaupungin talousarvioraami vuodelle 2020 &ndash; ei toimialakohtaisia raameja. Kokonaisraamin mukaan kaupungin kokonaismenot voivat vuonna 2020 kasvaa 3,47 prosenttia verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Toimialan talousarvioehdotus tulee käsittelyyn elokuussa.</p><p>Lautakunta antaa lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta eli ns. investointiohjelmasta vuosille 2020-2029. Kaupunkiympäristön toimialan laatimassa talonrakentamisohjelman luonnosversiossa vuosiksi 2020&ndash;2029 on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhteensä 117 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 53 ja korjaushankkeita on 50. Talonrakentamisohjelmaan ei ole sisällytetty 14:ta kasvatuksen ja koulutuksen maaliskuussa esittämää hanketta, ja ne on kyllä saatava lopulliseen investointiohjelmaan.</p><p>Esillä on uusien päiväkoti- ja koulurakennusten tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia. Osoitteeseen Konepajankuja 1 on tulossa suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti, Käpylän peruskoulussa tehdään tilojen toiminnallisia muutoksia, osoitteeseen Sinivuokonpolku 9 tulee päiväkoti ja koulu, Myllypuron peruskoululle tulee lisätiloja, Etu-Töölön lukio perusparannetaan, Konalaan Hilatie 1:een tulee lisätila päiväkodille ja Jätkäsaaren korttelitalon koulutiloja muutetaan päiväkodiksi.</p><p>Käsiteltävänä on myös lukuisia valtuustoaloitteita ja toivomusponsia, joista ainakin aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä herättänee paljon keskustelua.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>on harvinaisen kevyt esityslista. Käsittelyssä on vain yksi aloite ja yksi toivomusponsi.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin kiinteistöpoliittista ohjelmaa ja sisäilmaohjelmaa sekä niiden toteutusohjelmaa ja alueen varaamista Garden Helsinki -hanketta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelman. Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta eli ns. investointiohjelmasta vuosille 2020-2029.

Maanantai 17.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 18.6.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 19.6.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 20.6.

Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallitus hyväksynee kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sisäilmaohjelman sekä näiden toteutusohjelman. Valitettavasti en ole tyytyväinen mihinkään näistä asiakirjoista – odotukset olivat paljon korkeammalla. Olisin toivonut, että kahdessa vuodessa olisi päästy pidemmälle: esim. luotu uskottava strategia ja toteutusohjelma kiinteistöjen kunnossapidon sekä sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen peruskorjausten ja uudisrakennusten onnistumisen edellyttämistä nykyisten prosessien muutoksista. Päätösesityksessä todetaankin, että kaupunginhallitus edellyttää, että kiinteistöstrategia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Strategisena päämääränä tulee olla rakennetun omaisuuden arvon pitkäaikainen säilyminen.  Strategian tulee luoda suuntaviivat toteuttaa ja ylläpitää laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä, turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin ilmastotavoitteet. Strategian tulee perustua olemassa olevan rakennuskannan sekä rakennushankkeiden kaavallisten edellytysten, toiminnan mitoittamisen, suunnittelun, toteuttamisen sekä ylläpidon nykytilan ja ongelmakohtien analysointiin. Tämän olin odottanut näkeväni jo aikaisemmin.

Esityslistalla on myös alueen varaaminen Garden Helsinki -hanketta varten. Hanke on herättänyt kovasti mielenkiintoa ja sen koko kritiikkiäkin. Garden Helsinki -hanke on tapahtumien, urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan sekä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskus. Keskus sisältää suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan monikäyttöisen palloiluareenan, jää- ja muuhun urheiluun ja harrastamiseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravintolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja sekä kokonaisuutta palvelevan pysäköintilaitoksen. Toivon, että saamme hankkeen eteenpäin.

Kaupunginhallitus käsittelee myös lukuisia kaupunginvaltuustossa hyväksyttyjä toivomusponsia. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386,8 miljoonaa euroa – 199 miljoonaa euroa talousarviota parempi. (Vuoden 2017 tulos oli 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa).

Kaupunginvaltuusto hyväksyy myös Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy myös Vallilan pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Karstulantien ja Sammatintien varrelle, osittain Vallilanrinteeseen, on suunniteltu muodostettavaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rautalammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille. Asukasmäärän lisäys on noin 480 henkeä.

Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavaa esitetään muutettavaksi sen julkisivujen suojelemiseksi. Itse vastustin kaupunginhallituksessa suojelua, mutta jäimme alakynteen, joten eiköhän tämä keskustelun jälkeen suojeluun mene.

Itäisen saariston asemakaava on edennyt kaupunginvaltuustoon saakka. Suunnittelualueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Yli 3 hehtaarin suuruisia saaria on 16 kpl; suurimpia ovat Villinki, Itä-Villinki ja Pikku Niinisaari. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.

Kaupunginvaltuusto jää kesätauolle ja kokoontuu seuraavan kerran 28.8.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamia. Aiemmista vuosista poiketen laatimisohjeissa on määritelty ainoastaan koko kaupungin talousarvioraami vuodelle 2020 – ei toimialakohtaisia raameja. Kokonaisraamin mukaan kaupungin kokonaismenot voivat vuonna 2020 kasvaa 3,47 prosenttia verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Toimialan talousarvioehdotus tulee käsittelyyn elokuussa.

Lautakunta antaa lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta eli ns. investointiohjelmasta vuosille 2020-2029. Kaupunkiympäristön toimialan laatimassa talonrakentamisohjelman luonnosversiossa vuosiksi 2020–2029 on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhteensä 117 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 53 ja korjaushankkeita on 50. Talonrakentamisohjelmaan ei ole sisällytetty 14:ta kasvatuksen ja koulutuksen maaliskuussa esittämää hanketta, ja ne on kyllä saatava lopulliseen investointiohjelmaan.

Esillä on uusien päiväkoti- ja koulurakennusten tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia. Osoitteeseen Konepajankuja 1 on tulossa suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti, Käpylän peruskoulussa tehdään tilojen toiminnallisia muutoksia, osoitteeseen Sinivuokonpolku 9 tulee päiväkoti ja koulu, Myllypuron peruskoululle tulee lisätiloja, Etu-Töölön lukio perusparannetaan, Konalaan Hilatie 1:een tulee lisätila päiväkodille ja Jätkäsaaren korttelitalon koulutiloja muutetaan päiväkodiksi.

Käsiteltävänä on myös lukuisia valtuustoaloitteita ja toivomusponsia, joista ainakin aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä herättänee paljon keskustelua.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on harvinaisen kevyt esityslista. Käsittelyssä on vain yksi aloite ja yksi toivomusponsi.

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277320-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kuntapolitiikka Fri, 14 Jun 2019 07:36:14 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277320-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252019
Helsingin kuntapolitiikan viikko 24/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277072-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-242019 <p>Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen, Vallilan pohjoisosan asemakaavan ja Helsingin hyvinvointisuunnitelman sekä varaa asuntotontteja asuntohankkeita varten. Kaupunkiympäristölautakunnassa pohditaan mm. Nallenrinteen kaavaa, Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunkoa, Jollaksen suunnitteluperiaatteita, Kontulan keskusta-alueen kehittämistä ja Siltasaarenportin kaavaa. Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning godkänner behovsutredningar som gäller ett nytt daghem på adressen Maskinverkstadsgränden 1 och Hoplaxskolan.</p><p><strong>Maanantai 10.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-10_Khs_25_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-10_Khs_25_El">Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</a></p><p><strong>Tiistai 11.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-06-11_Kylk_18_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><strong>Torstai 13.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-ruotsinkielinen-jaosto-poytakirjat">Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-13_Starajk_7_El">Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jaosto/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><strong>Perjantai 14.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> hyväksyy Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386,8 miljoonaa euroa &ndash; 199 miljoonaa euroa talousarviota parempi. (Vuoden 2017 tulos oli 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa).</p><p>Kaupunginhallitus hyväksyy myös <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-06-10_Khs_25_El/A5D9A471-DCC0-C9B0-8E34-69E6D2300000/Liite.pdf">Vallilan</a> pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Karstulantien ja Sammatintien varrelle, osittain Vallilanrinteeseen, on suunniteltu muodostettavaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rautalammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille. Asukasmäärän lisäys on noin 480 henkeä.</p><p>Kaupunginhallitus käsittelee myös viimeksi pöydälle jäänyttä Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.</p><p>Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavaa esitetään muutettavaksi sen julkisivujen suojelemiseksi. Itse mietin, onkohan suojelu tarpeen.</p><p>Kaupunginhallitus varaa myös asuntotontteja asuntohankkeita varten. Kaupungilla on varattuna (tilanne 31.12.2018) tontteja eri rakennuttajille, rakentajille sekä kilpailuihin yhteensä noin 23 000 asunnon rakentamista varten, eli noin 1 730 000 k-m&sup2;. Varauskanta vastaa laskennallisesti yli viiden vuoden kaupungin maalle toteutettavaa asuntotuotantotavoitetta (4 320 as/vuosi). Asuntoina laskettuna koko varauskannasta noin 21 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 31 % ns. välimuodon tuotantoon ja noin 48 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Esityslistan mukainen tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle.</p><p><strong>Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa </strong>käsitellään kansainvälisen toiminnan painopisteitä, varataan tontti Taivallahdesta kylpylähotellin suunnittelua varten sekä kuullaan tilannekatsaukset brändikonseptit ja markkinointistrategian linjauksista sekä Maria01-kasvuyrityskeskittymän kehityksestä.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-11_Kylk_18_El/EE72A145-9354-CDBA-A12E-6AB14C900002/Liite.pdf">Nallenrinteen</a> (Malmin lentokentän alue) asemakaavan muutosehdotusta, joka jäi viime kokouksessa pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa.</p><p>Hyväksyttävänä on myös <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-11_Kylk_18_El/6EC8E01B-F49C-CA70-8EE7-6AD5A9A00000/Liite.pdf">Vihdintien ja Huopalahden</a> bulevardikaupungin kaavarunko, joka sekin jäi viimeksi pöydälle. Tavoitteena on pikaraitiotiehen tukeutuvien, tehokkaiden ja ilmastoviisaiden, nykyistä kaupunkirakennetta täydentävien, uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentaminen Huopalahdentien ja Vihdintien varrelle ja asuntojen rakentaminen noin 14 000 helsinkiläiselle.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-11_Kylk_18_El/0E69CE4B-B172-C6B5-ABDB-6AC5AF800000/Liite.pdf">Jollaksen</a> suunnitteluperiaatteet ovat myös esityslistalla. Helsingin yleiskaava 2016 mahdollistaa Jollaksen alueelle merkittävästi lisää uutta rakentamista ja täydennysrakentamista. Jollaksen suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on ohjata alueen kehitystä ja kaavoitusta kaupunkistrategian ja yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti siten, että Jollaksen erityispiirteet vahvistuvat ja alue on tulevaisuudessakin vetovoimainen merellinen asuinalue.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El/1256FF5A-3BAD-C4E0-8E18-6ADF50F00000/Liite.pdf" target="_blank">Mellunkylään</a>&nbsp;suunnitellaan helikopterikenttää. Asia jäi viimeksi pöydälle. Hakijat ovat helikopterioperaattoreita ja toimivat tällä hetkellä Malmilla. Hernesaaressa sijainneen edellisen helikopterikentän vuokrasopimus päätettiin 31.12.2018 asuntorakentamisen esirakentamisen tieltä. Hakijoilla on tarkoitus rakentaa varattavalle alueelle yhteinen ja nykyaikainen helikopterikenttä uusine toimitiloineen.</p><p>Esityslistalla on myös <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-11_Kylk_18_El/3722BE88-727D-C5BE-8CC0-6AE0F4400000/Liite.pdf">Kontulan</a> keskusta-alueen kehittäminen. Tonteilla sijaitsevat muun muassa Kontulan ostoskeskus, terveysasema, kirjasto ja uimahalli. Kaupungin hankkeilla on kyetty nostamaan lähiöiden profiilia &ndash; nyt on minunkin mielestäni Kontulan vuoro.</p><p>Lautakunnalle esitetään myös Helsingin yleiskaavan (2016) toteuttamisohjelman seurantaraportti. Raportin mukaan suunnittelu on edennyt yleiskaavan toteuttamisohjelman 1. vaiheen priorisointialueilla tavoitteiden mukaisesti.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-11_Kylk_18_El/A2AB1C22-BC4B-CAF5-91F4-69524C600000/Liite.pdf">Siltasaarenportin</a> tarkistettu asemakaavan muutosehdotus on myös käsittelyssä. Kaavaratkaisu koskee nykyisiä virasto- ja hallintorakennusten tontteja, jotka sijaitsevat Toisen linjan ja Siltasaarenkadun risteyksessä sekä tonttien välistä Siltasaarenkatu -katuosuutta. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimitilarakentamisen tonteille. Tonteilla olevat hallintorakennukset puretaan. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan tontin myynnin yhteydessä käydyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukainen ratkaisu.</p><p><strong>Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning </strong>godkänner en behovsutredning som gäller ett nytt daghem på adressen Maskinverkstadsgränden 1. Daghemmet planeras på Fredriksbergs maskinverkstadsområde. I nybyggnaden planeras utrymmen för småbarnspedagogik och förskoleundervisning (platser för cirka 150 barn). I utrymmena förverkligas platser som tillgodoser både det finska och svenska servicebehovet samt ersättande utrymmen för Daghemmet Solhälla och Åshöjdens förskola. Genom detta projekt får man cirka 100 nya platser för barn och kan på så sätt tillgodose servicebehovet. Framtida projekt är en nybyggnad som ska ersätta daghemmet Päiväkoti Hertta, Pohjois-Pasilan päiväkoti och samprojekt för en skola och ett daghem i Mellersta och Norra Böle.</p><p>Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion föreslår för fostrans- och utbildningsnämnden enligt listan också att den behovsutredning som gäller Hoplaxskolan M0-5:s svenska lågstadieskola på Locklaisvägen 9 godkänns. Behovsutredningen gäller utöver en ombyggnadsdel en utbyggnadsdel som ska förverkligas i samband med den gamla skolan. De lokaler som förverkligas i projektet tas i bruk 1.8.2022. I projektet förverkligas lokaler för 270 förskole- och lågstadieelever. Antalet elevplatser ökar med 70 barn. I lågstadiet finns på årskurserna 1&ndash;5 14 grundundervisningsgrupper och 2 förskolegrupper. Antalet småbarnspedagogikplatser är 24.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen, Vallilan pohjoisosan asemakaavan ja Helsingin hyvinvointisuunnitelman sekä varaa asuntotontteja asuntohankkeita varten. Kaupunkiympäristölautakunnassa pohditaan mm. Nallenrinteen kaavaa, Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunkoa, Jollaksen suunnitteluperiaatteita, Kontulan keskusta-alueen kehittämistä ja Siltasaarenportin kaavaa. Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning godkänner behovsutredningar som gäller ett nytt daghem på adressen Maskinverkstadsgränden 1 och Hoplaxskolan.

Maanantai 10.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 11.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Torstai 13.6.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Perjantai 14.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386,8 miljoonaa euroa – 199 miljoonaa euroa talousarviota parempi. (Vuoden 2017 tulos oli 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa).

Kaupunginhallitus hyväksyy myös Vallilan pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Karstulantien ja Sammatintien varrelle, osittain Vallilanrinteeseen, on suunniteltu muodostettavaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rautalammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille. Asukasmäärän lisäys on noin 480 henkeä.

Kaupunginhallitus käsittelee myös viimeksi pöydälle jäänyttä Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.

Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavaa esitetään muutettavaksi sen julkisivujen suojelemiseksi. Itse mietin, onkohan suojelu tarpeen.

Kaupunginhallitus varaa myös asuntotontteja asuntohankkeita varten. Kaupungilla on varattuna (tilanne 31.12.2018) tontteja eri rakennuttajille, rakentajille sekä kilpailuihin yhteensä noin 23 000 asunnon rakentamista varten, eli noin 1 730 000 k-m². Varauskanta vastaa laskennallisesti yli viiden vuoden kaupungin maalle toteutettavaa asuntotuotantotavoitetta (4 320 as/vuosi). Asuntoina laskettuna koko varauskannasta noin 21 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 31 % ns. välimuodon tuotantoon ja noin 48 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Esityslistan mukainen tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa käsitellään kansainvälisen toiminnan painopisteitä, varataan tontti Taivallahdesta kylpylähotellin suunnittelua varten sekä kuullaan tilannekatsaukset brändikonseptit ja markkinointistrategian linjauksista sekä Maria01-kasvuyrityskeskittymän kehityksestä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Nallenrinteen (Malmin lentokentän alue) asemakaavan muutosehdotusta, joka jäi viime kokouksessa pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa.

Hyväksyttävänä on myös Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunko, joka sekin jäi viimeksi pöydälle. Tavoitteena on pikaraitiotiehen tukeutuvien, tehokkaiden ja ilmastoviisaiden, nykyistä kaupunkirakennetta täydentävien, uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentaminen Huopalahdentien ja Vihdintien varrelle ja asuntojen rakentaminen noin 14 000 helsinkiläiselle.

Jollaksen suunnitteluperiaatteet ovat myös esityslistalla. Helsingin yleiskaava 2016 mahdollistaa Jollaksen alueelle merkittävästi lisää uutta rakentamista ja täydennysrakentamista. Jollaksen suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on ohjata alueen kehitystä ja kaavoitusta kaupunkistrategian ja yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti siten, että Jollaksen erityispiirteet vahvistuvat ja alue on tulevaisuudessakin vetovoimainen merellinen asuinalue.

Mellunkylään suunnitellaan helikopterikenttää. Asia jäi viimeksi pöydälle. Hakijat ovat helikopterioperaattoreita ja toimivat tällä hetkellä Malmilla. Hernesaaressa sijainneen edellisen helikopterikentän vuokrasopimus päätettiin 31.12.2018 asuntorakentamisen esirakentamisen tieltä. Hakijoilla on tarkoitus rakentaa varattavalle alueelle yhteinen ja nykyaikainen helikopterikenttä uusine toimitiloineen.

Esityslistalla on myös Kontulan keskusta-alueen kehittäminen. Tonteilla sijaitsevat muun muassa Kontulan ostoskeskus, terveysasema, kirjasto ja uimahalli. Kaupungin hankkeilla on kyetty nostamaan lähiöiden profiilia – nyt on minunkin mielestäni Kontulan vuoro.

Lautakunnalle esitetään myös Helsingin yleiskaavan (2016) toteuttamisohjelman seurantaraportti. Raportin mukaan suunnittelu on edennyt yleiskaavan toteuttamisohjelman 1. vaiheen priorisointialueilla tavoitteiden mukaisesti.

Siltasaarenportin tarkistettu asemakaavan muutosehdotus on myös käsittelyssä. Kaavaratkaisu koskee nykyisiä virasto- ja hallintorakennusten tontteja, jotka sijaitsevat Toisen linjan ja Siltasaarenkadun risteyksessä sekä tonttien välistä Siltasaarenkatu -katuosuutta. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimitilarakentamisen tonteille. Tonteilla olevat hallintorakennukset puretaan. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan tontin myynnin yhteydessä käydyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukainen ratkaisu.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning godkänner en behovsutredning som gäller ett nytt daghem på adressen Maskinverkstadsgränden 1. Daghemmet planeras på Fredriksbergs maskinverkstadsområde. I nybyggnaden planeras utrymmen för småbarnspedagogik och förskoleundervisning (platser för cirka 150 barn). I utrymmena förverkligas platser som tillgodoser både det finska och svenska servicebehovet samt ersättande utrymmen för Daghemmet Solhälla och Åshöjdens förskola. Genom detta projekt får man cirka 100 nya platser för barn och kan på så sätt tillgodose servicebehovet. Framtida projekt är en nybyggnad som ska ersätta daghemmet Päiväkoti Hertta, Pohjois-Pasilan päiväkoti och samprojekt för en skola och ett daghem i Mellersta och Norra Böle.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion föreslår för fostrans- och utbildningsnämnden enligt listan också att den behovsutredning som gäller Hoplaxskolan M0-5:s svenska lågstadieskola på Locklaisvägen 9 godkänns. Behovsutredningen gäller utöver en ombyggnadsdel en utbyggnadsdel som ska förverkligas i samband med den gamla skolan. De lokaler som förverkligas i projektet tas i bruk 1.8.2022. I projektet förverkligas lokaler för 270 förskole- och lågstadieelever. Antalet elevplatser ökar med 70 barn. I lågstadiet finns på årskurserna 1–5 14 grundundervisningsgrupper och 2 förskolegrupper. Antalet småbarnspedagogikplatser är 24.

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277072-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-242019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 07 Jun 2019 06:53:07 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277072-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-242019
Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276837-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232019 <p>Kaupunginhallitus käsittelee itäisen saariston asemakaavaa ja varaa tontteja asuntohankkeisiin. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on ympäristöraportti ja valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Hermannin rantatien ja Nallenrinteen asemakaavat sekä Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunko.</p><p><strong>Maanantai 3.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-03_Khs_23_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-03_Koja_7_El">Kaupunginhallituksen konsernijaosto</a></p><p><strong>Tiistai 4.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-06-04_Kuvalk_10_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2019-06-04_Sotelk_11_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 5.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-06-05_Kvsto_11_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><strong>Torstai 6.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee Ruskeasuon <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-06-03_Khs_23_El/BD4BDCCA-DA32-CA99-8D26-6AB1FF800000/Liite.pdf">Tenholantie</a> 10:n ja 12:n asemakaavan muuttamista ja Itäkeskuksen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-06-03_Khs_23_El/47148575-66CE-C6A8-8D5E-66C43EC00000/Liite.pdf">kauppakeskus Itiksen</a> vanhimman osan asemakaavan muuttamista (julkisivujen suojelu).</p><p>Itäisen saariston asemakaava jäi viimeksi pöydälle ja on nyt hyväksyttävänä. Kaava-alueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta tai luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan. Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.</p><p>Asuntotontteja varataan asuntohankkeita varten. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Varattavaksi esitettävien tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 181 300 k-m&sup2;. Varausesitys on hieman tavanomaista pienempi, mutta toisaalta uusi varauskierros on tarkoitus saattaa vireille vielä kuluvan vuoden aikana.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>käsitellään Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2018. Ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista. Jatkossa ympäristöraportissa raportoidaan myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ja sopeutumislinjausten 2019&ndash;2025 edistymistä. Toimialojen ja liikelaitosten vastaukset ja ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena datana ja koko raportti tullaan julkaisemaan osoitteessa <a href="http://www.hel.fi/ymparistoraportti">www.hel.fi/ymparistoraportti</a>.</p><p>Valtuusto jatkaa valtuutettujen aloitteiden kimpussa siltä osin kuin niitä jäi viime kokouksessa pöydälle. Aloitteet koskevat esim. Lapinlahden sairaala-aluetta, Hietsun rauhoittamista festareilta, esiintymislavan rakentamista Alppipuistoon, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, äideille tarjottavaa fysioterapiaa, huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista sekä itsemurhien ehkäisyä.</p><p><strong>Kaupunkisuunnittelulautakunnassa </strong>käsitellään <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-28_Kylk_16_El/5A9C21CA-6568-CAA7-8E7F-6A78A6900000/Liite.pdf">Hermannin rantatien</a> asemakaavaa, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiotieyhteyden rakentamisen Kalasataman ja Pasilan välillä Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaiseksi. Lisäksi kaavassa mahdollistetaan Sörnäistentunnelin rakentaminen siten, että tunnelin pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle.</p><p>Malmin lentokentän alueelle on valmistunut <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El/EE72A145-9354-CDBA-A12E-6AB14C900002/Liite.pdf">Nallenrinteen</a> asemakaavan muutosehdotus. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa.</p><p>Hyväksyttävänä on myös Vihdintien ja Huopalahden <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El/6EC8E01B-F49C-CA70-8EE7-6AD5A9A00000/Liite.pdf">bulevardikaupungin</a> kaavarunko. Tavoitteena on pikaraitiotiehen tukeutuvien, tehokkaiden ja ilmastoviisaiden, nykyistä kaupunkirakennetta täydentävien, uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentaminen Huopalahdentien ja Vihdintien varrelle ja asuntojen rakentaminen noin 14 000 helsinkiläiselle.</p><p>Esityslistalla on myös <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El/1AE7F05D-4C1C-CEBE-9627-6AE428F00000/Liite.pdf">Lassilan ja Kannelmäen</a> toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet ja <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El/0E69CE4B-B172-C6B5-ABDB-6AC5AF800000/Liite.pdf">Jollaksen</a> suunnitteluperiaatteet. Pieniä kaava-asioita on esillä mm. Pakilasta (Pakilantie 59 ja 81a ja Ripusuontie 59) ja Tammisalosta (Ruonasalmentie 17).</p><p>Lautakunnalle esitellään raportti liikenteen kehityksestä Helsingissä vuonna 2018. Raportista ilmenee, että Helsingin niemen rajalla joukkoliikenteen osuus oli syysarkipäivän henkilöliikenteestä 71,3 % vuonna 2018. Osuus kasvoi yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Aamuliikenteessä keskustaan suuntautuvasta liikenteestä joukkoliikenteen osuus oli 75,7 % vuonna 2018. Osuus laski 1,3 prosenttiyksikköä.</p><p>Lautakunta tutustuu myös pyöräilykatsaukseen 2019. Katsauksesta selviää mm., että pyöräliikenteen määrät Helsingin niemen rajalla ovat olleet nousujohteiset usean vuoden ajan. Viime vuonna miljoonan pyöräillyn matkan raja rikottiin Suomen vilkkaimmalla pyöräväylällä Lauttasaaren sillalla sekä Hesperian puistossa Oopperan kohdalla ja Pitkälläsillalla.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El/597277F7-BD9C-CE59-8FD8-6AE2F8900000/Liite.pdf">Vartiokylään</a> suunnitellaan vapaa-ajankeskusta ja <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El/1256FF5A-3BAD-C4E0-8E18-6ADF50F00000/Liite.pdf">Mellunkylään</a> helikopterikenttää.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa </strong>käsitellään lausuntoa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta. Esityslistalla todetaan, että kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen näkökulmasta on merkittävää, että talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman listalla ovat esimerkiksi Itäkeskuksen ja Oulunkylän urheilupuiston perusparannukset. Palvelujen uudistamisen näkökulmasta Töölön kisahallin ja Yrjönkadun uimahallin perusparannus edistävät strategiaa liikkumiseen kannustavasta kaupungista. Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohta luo paremmat edellytykset merellisten palvelujen ja saariston kehittämiselle. Pirkkolan purettavan jäähallin korvaaminen uudella varmistaa hyvät jääurheilun harrastamisen mahdollisuudet myös jatkossa.</p><p>Lautakunta tekee myös kaupunginhallitukselle esityksen kulttuurijohtajan viran täyttämiseksi. Esityslistalla ehdotetaan valittavaksi Mari Männistö.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>käsittelee niin ikään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta. Esityslistalta ilmenee mittavia korjausrakennustarpeita.</p><p>Lautakunta hankkii myös suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän ja käsittelee valtuutettujen aloitteita.</p><p>Erinomaista uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus käsittelee itäisen saariston asemakaavaa ja varaa tontteja asuntohankkeisiin. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on ympäristöraportti ja valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Hermannin rantatien ja Nallenrinteen asemakaavat sekä Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunko.

Maanantai 3.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 4.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 5.6.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 6.6.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

 

Kaupunginhallitus käsittelee Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muuttamista ja Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavan muuttamista (julkisivujen suojelu).

Itäisen saariston asemakaava jäi viimeksi pöydälle ja on nyt hyväksyttävänä. Kaava-alueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta tai luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan. Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.

Asuntotontteja varataan asuntohankkeita varten. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Varattavaksi esitettävien tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 181 300 k-m². Varausesitys on hieman tavanomaista pienempi, mutta toisaalta uusi varauskierros on tarkoitus saattaa vireille vielä kuluvan vuoden aikana.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2018. Ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista. Jatkossa ympäristöraportissa raportoidaan myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ja sopeutumislinjausten 2019–2025 edistymistä. Toimialojen ja liikelaitosten vastaukset ja ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena datana ja koko raportti tullaan julkaisemaan osoitteessa www.hel.fi/ymparistoraportti.

Valtuusto jatkaa valtuutettujen aloitteiden kimpussa siltä osin kuin niitä jäi viime kokouksessa pöydälle. Aloitteet koskevat esim. Lapinlahden sairaala-aluetta, Hietsun rauhoittamista festareilta, esiintymislavan rakentamista Alppipuistoon, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, äideille tarjottavaa fysioterapiaa, huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista sekä itsemurhien ehkäisyä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsitellään Hermannin rantatien asemakaavaa, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiotieyhteyden rakentamisen Kalasataman ja Pasilan välillä Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaiseksi. Lisäksi kaavassa mahdollistetaan Sörnäistentunnelin rakentaminen siten, että tunnelin pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle.

Malmin lentokentän alueelle on valmistunut Nallenrinteen asemakaavan muutosehdotus. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa.

Hyväksyttävänä on myös Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunko. Tavoitteena on pikaraitiotiehen tukeutuvien, tehokkaiden ja ilmastoviisaiden, nykyistä kaupunkirakennetta täydentävien, uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentaminen Huopalahdentien ja Vihdintien varrelle ja asuntojen rakentaminen noin 14 000 helsinkiläiselle.

Esityslistalla on myös Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet ja Jollaksen suunnitteluperiaatteet. Pieniä kaava-asioita on esillä mm. Pakilasta (Pakilantie 59 ja 81a ja Ripusuontie 59) ja Tammisalosta (Ruonasalmentie 17).

Lautakunnalle esitellään raportti liikenteen kehityksestä Helsingissä vuonna 2018. Raportista ilmenee, että Helsingin niemen rajalla joukkoliikenteen osuus oli syysarkipäivän henkilöliikenteestä 71,3 % vuonna 2018. Osuus kasvoi yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Aamuliikenteessä keskustaan suuntautuvasta liikenteestä joukkoliikenteen osuus oli 75,7 % vuonna 2018. Osuus laski 1,3 prosenttiyksikköä.

Lautakunta tutustuu myös pyöräilykatsaukseen 2019. Katsauksesta selviää mm., että pyöräliikenteen määrät Helsingin niemen rajalla ovat olleet nousujohteiset usean vuoden ajan. Viime vuonna miljoonan pyöräillyn matkan raja rikottiin Suomen vilkkaimmalla pyöräväylällä Lauttasaaren sillalla sekä Hesperian puistossa Oopperan kohdalla ja Pitkälläsillalla.

Vartiokylään suunnitellaan vapaa-ajankeskusta ja Mellunkylään helikopterikenttää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään lausuntoa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta. Esityslistalla todetaan, että kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen näkökulmasta on merkittävää, että talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman listalla ovat esimerkiksi Itäkeskuksen ja Oulunkylän urheilupuiston perusparannukset. Palvelujen uudistamisen näkökulmasta Töölön kisahallin ja Yrjönkadun uimahallin perusparannus edistävät strategiaa liikkumiseen kannustavasta kaupungista. Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohta luo paremmat edellytykset merellisten palvelujen ja saariston kehittämiselle. Pirkkolan purettavan jäähallin korvaaminen uudella varmistaa hyvät jääurheilun harrastamisen mahdollisuudet myös jatkossa.

Lautakunta tekee myös kaupunginhallitukselle esityksen kulttuurijohtajan viran täyttämiseksi. Esityslistalla ehdotetaan valittavaksi Mari Männistö.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee niin ikään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta. Esityslistalta ilmenee mittavia korjausrakennustarpeita.

Lautakunta hankkii myös suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän ja käsittelee valtuutettujen aloitteita.

Erinomaista uutta viikkoa!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276837-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sat, 01 Jun 2019 15:39:15 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276837-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232019
Helsinkiin ei tarvita keskustatunnelia http://yhakanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276831-helsinkiin-ei-tarvita-keskustatunnelia <p>Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan on tulossa periaateratkaisu siitä, ryhdytäänkö kaupungin keskustaan suunnittelemaan useiden kilometrien mittaista tunnelia autoliikenteelle. Keskustatunnelia suunniteltiin jo yli kymmenen vuotta sitten, mutta laajaa vastustusta herättänyt, kallis ja lähinnä yksityisautoilua palveleva hanke hylättiin kaupunginvaltuustossa. Miksi se on kaivettu uudelleen esille?</p><p>Aikoinaan huonon maineen saanutta Keskustatunnelia kutsutaan nyt maanalaiseksi kokoojakaduksi. Alustavissa <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/kavelykeskusta-kokoojakatu/" target="_blank">suunnitelmissa</a> tunneli kulkisi Länsiväylältä keskustan alitse Sörnäisten rantatielle. Pituutta varsinaisella päätunnelilla olisi linjauksesta riippuen 3,7 &ndash; 4,5 kilometriä, minkä lisäksi voisi tulla erilaisia haaroja ja liityntätunneleita yhteensä jopa kymmenen kilometriä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Miljardien lasku?</strong></p><p>Hankkeelle ei ole esitetty kustannusarviota, mutta hintalappu on ilman muuta suurempi kuin kymmenen vuotta sitten esitetylle paljon suppeammalle Keskustatunnelille esitetty noin 700 miljoonan euron hinta-arvio. Liikennekonsultti Antero Alku arvioi <a href="http://maanystavat.fi/blogit/kriittisia-kysymyksia-uudesta-keskustatunnelista" target="_blank">Kriittisiä kysymyksiä keskustatunnelista</a> -keskustelussa pari viikkoa sitten, että kyse on kokonaisuudessaan vähintään kahden miljardin euron suuruusluokasta.</p><p>Uutta keskustatunnelia ajavat erityisesti pormestari Jan Vapaavuori ja Helsingin kokoomus. Hankeyritetään &quot;viherpestä&quot; koplaamalla se kävelykeskustan laajentamiseen. Maailmalta löytyy monia esimerkkejä siitä, miten isoihinkin kaupunkeihin on toteutettu kävelykeskustoja ilman, että niiden ali on rakennettu autotunneleita. Helsingin kaupungintalolla visioidaan kuitenkin yhä autoliikenteen kasvua ja piirrellään autotunneleita vanhojen karttojen pohjalle.</p><p>Suuressa ja kasvavassa kaupungissa liikkumisen tarpeisiin ei voi nykyaikana vastata rakentamalla lisää autoväyliä. Jos uusia autoväyliä rakennetaan, ne kyllä täyttyvät, mutta satojen tuhansien ihmisten liikkumista Helsingin keskustassa ei sillä voi järjestää. Ratkaisevaa on joukkoliikenteen kehittäminen. Etenkin raideliikenteen kapasiteetti on moninkertainen verrattuna keskustatunneliin, vaikka se tehtäisiin moottoritiemäiseksi 2+2 kaistaiseksi väyläksi.</p><p>Kysyin edellä mainitussa keskustelutilaisuudessa, mitä uuden keskustatunnelin rakentamiseen tarvittavilla rahoilla voisi saada aikaan joukkoliikenteen edistämisessä. Antero Alku vastasi, että summa riittäisi toteuttamaan kaikki Helsingin uudessa yleiskaavassa vuoteen 2050 suunnitellut lukuisat ratikka- ja pikaraitiotiehankkeet.</p><p>Kuka sitten tarvitsee Vapaavuoren ajamaa keskustatunnelia? Jotain kertonee se, että useampikin tunnelirakentamista harjoittava rakennusliike on tehnyt jo alustavia suunnitelmia tunnelista. Poikkeuksellisesti pormestarin alaisuuteen &ndash; eikä kaupunkisuunnittelun normaaliin organisaatioon &ndash; muodostettu projektiryhmä on kuullut myös keskustan kiinteistönomistajia ja yrittäjiä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tarve vähentynyt</strong></p><p>Helsingin seudun Maan ystävien ja Kenkää Keskustatunnelille -ryhmän kriittisissä kysymyksissä kiinnitetään huomiota siihen, että Länsimetron valmistuminen on jo vähentänyt tarvetta ajaa autolla keskustaan. Lisäksi Raide-Jokerin rakentaminen, Länsimetron jatkaminen ja useat jo suunnitteilla olevat keskustaan suuntautuvat pikaratikkalinjat vähentävät sitä entisestään.</p><p>Kaupunkiympäristötoimialan uusi <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-06-04_Kylk_17_El/5D0F15B8-6F7D-C463-8E77-6B0307100000/Liite.pdf" target="_blank">selvitys</a> kertoo henkilöautolla matkustavien määrän vähentyneen Helsingin niemellä kymmenessä vuodessa lähes neljänneksen. Keskustan poikittainen autoliikenne, jota keskustatunneli etupäässä palvelisi, on vähentynyt tasaisesti 90-luvulta alkaen.</p><p>Helsingin erikoisuutena on satamaliikenne, josta osa tulee suoraan keskustaan. Sataman läpikulkuliikenne on ongelma etenkin autolauttojen saapuessa/lähtiessä. Kaupunki voi kuitenkin päätöksillään ja esimerkiksi satamamaksuilla ohjata autolauttaliikennettä Vuosaaren satamaan, jonne voidaan tehdä myös joukkoliikenneyhteys metroasemalta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Entä ilmastolupaukset?</strong></p><p>Helsingin seudun Maan ystävät ja Kenkää keskustatunnelille -ryhmä kysyvät aiheellisesti, miten maanalainen kokoojakatu (Keskustatunneli) vastaa Helsingin sitoutumista joukkoliikenteen osuuden lisäämiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Keskustatunneliprojektin tilaaman selvityksen mukaan kaavaillut 2+2-kaistaiset tunnelivaihtoehdot lisäisivät liikenteen hiilidioksidipäästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa tunnelia ei toteuteta, koska autoliikenne lisääntyisi.</p><p>Valtavan kalliin keskustatunnelihankkeen sijasta kaupungin kannattaakin investoida joukkoliikenteen kehittämiseen. Myös kävelykeskustan laajentaminen on paremmin ja edullisemmin toteutettavissa yhdistämällä se ratikkaliikenteeseen. Joukkoliikennettä parantamalla voidaan lisätä myös keskustan elinkelpoisuutta ja vetovoimaa, jota on heikennetty kaupungin, gryndereiden ja kauppaliikkeiden ratkaisuilla Kalasataman, Pasilan ja useiden muiden uusien jättikokoisten kauppakeskusten rakentamisesta.</p><p>Kaupunkiympäristölautakunnalla on edessä tärkeä valinta: Käytetäänkö miljardeja autoliikenteen lisäämiseen vai joukkoliikenteeseen? Lisätäänkö päästöjä vai tehdäänkö ilmastotekoja? Tehdäänkö autotunneleita vai viihtyisää kaupunkitilaa?</p><p>Kokoomuksen kanta tiedetään, mutta sillä ei ole enemmistöä. Lautakunnassa vihreiden, sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat voivat viheltää pelin poikki ja päättää, että keskustatunnelin suunnittelu lopetetaan ja sen sijaan valmistellaan esitykset kävelykeskustan ja joukkoliikenteen kehittämisestä.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan on tulossa periaateratkaisu siitä, ryhdytäänkö kaupungin keskustaan suunnittelemaan useiden kilometrien mittaista tunnelia autoliikenteelle. Keskustatunnelia suunniteltiin jo yli kymmenen vuotta sitten, mutta laajaa vastustusta herättänyt, kallis ja lähinnä yksityisautoilua palveleva hanke hylättiin kaupunginvaltuustossa. Miksi se on kaivettu uudelleen esille?

Aikoinaan huonon maineen saanutta Keskustatunnelia kutsutaan nyt maanalaiseksi kokoojakaduksi. Alustavissa suunnitelmissa tunneli kulkisi Länsiväylältä keskustan alitse Sörnäisten rantatielle. Pituutta varsinaisella päätunnelilla olisi linjauksesta riippuen 3,7 – 4,5 kilometriä, minkä lisäksi voisi tulla erilaisia haaroja ja liityntätunneleita yhteensä jopa kymmenen kilometriä.

 

Miljardien lasku?

Hankkeelle ei ole esitetty kustannusarviota, mutta hintalappu on ilman muuta suurempi kuin kymmenen vuotta sitten esitetylle paljon suppeammalle Keskustatunnelille esitetty noin 700 miljoonan euron hinta-arvio. Liikennekonsultti Antero Alku arvioi Kriittisiä kysymyksiä keskustatunnelista -keskustelussa pari viikkoa sitten, että kyse on kokonaisuudessaan vähintään kahden miljardin euron suuruusluokasta.

Uutta keskustatunnelia ajavat erityisesti pormestari Jan Vapaavuori ja Helsingin kokoomus. Hankeyritetään "viherpestä" koplaamalla se kävelykeskustan laajentamiseen. Maailmalta löytyy monia esimerkkejä siitä, miten isoihinkin kaupunkeihin on toteutettu kävelykeskustoja ilman, että niiden ali on rakennettu autotunneleita. Helsingin kaupungintalolla visioidaan kuitenkin yhä autoliikenteen kasvua ja piirrellään autotunneleita vanhojen karttojen pohjalle.

Suuressa ja kasvavassa kaupungissa liikkumisen tarpeisiin ei voi nykyaikana vastata rakentamalla lisää autoväyliä. Jos uusia autoväyliä rakennetaan, ne kyllä täyttyvät, mutta satojen tuhansien ihmisten liikkumista Helsingin keskustassa ei sillä voi järjestää. Ratkaisevaa on joukkoliikenteen kehittäminen. Etenkin raideliikenteen kapasiteetti on moninkertainen verrattuna keskustatunneliin, vaikka se tehtäisiin moottoritiemäiseksi 2+2 kaistaiseksi väyläksi.

Kysyin edellä mainitussa keskustelutilaisuudessa, mitä uuden keskustatunnelin rakentamiseen tarvittavilla rahoilla voisi saada aikaan joukkoliikenteen edistämisessä. Antero Alku vastasi, että summa riittäisi toteuttamaan kaikki Helsingin uudessa yleiskaavassa vuoteen 2050 suunnitellut lukuisat ratikka- ja pikaraitiotiehankkeet.

Kuka sitten tarvitsee Vapaavuoren ajamaa keskustatunnelia? Jotain kertonee se, että useampikin tunnelirakentamista harjoittava rakennusliike on tehnyt jo alustavia suunnitelmia tunnelista. Poikkeuksellisesti pormestarin alaisuuteen – eikä kaupunkisuunnittelun normaaliin organisaatioon – muodostettu projektiryhmä on kuullut myös keskustan kiinteistönomistajia ja yrittäjiä.

 

Tarve vähentynyt

Helsingin seudun Maan ystävien ja Kenkää Keskustatunnelille -ryhmän kriittisissä kysymyksissä kiinnitetään huomiota siihen, että Länsimetron valmistuminen on jo vähentänyt tarvetta ajaa autolla keskustaan. Lisäksi Raide-Jokerin rakentaminen, Länsimetron jatkaminen ja useat jo suunnitteilla olevat keskustaan suuntautuvat pikaratikkalinjat vähentävät sitä entisestään.

Kaupunkiympäristötoimialan uusi selvitys kertoo henkilöautolla matkustavien määrän vähentyneen Helsingin niemellä kymmenessä vuodessa lähes neljänneksen. Keskustan poikittainen autoliikenne, jota keskustatunneli etupäässä palvelisi, on vähentynyt tasaisesti 90-luvulta alkaen.

Helsingin erikoisuutena on satamaliikenne, josta osa tulee suoraan keskustaan. Sataman läpikulkuliikenne on ongelma etenkin autolauttojen saapuessa/lähtiessä. Kaupunki voi kuitenkin päätöksillään ja esimerkiksi satamamaksuilla ohjata autolauttaliikennettä Vuosaaren satamaan, jonne voidaan tehdä myös joukkoliikenneyhteys metroasemalta.

 

Entä ilmastolupaukset?

Helsingin seudun Maan ystävät ja Kenkää keskustatunnelille -ryhmä kysyvät aiheellisesti, miten maanalainen kokoojakatu (Keskustatunneli) vastaa Helsingin sitoutumista joukkoliikenteen osuuden lisäämiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Keskustatunneliprojektin tilaaman selvityksen mukaan kaavaillut 2+2-kaistaiset tunnelivaihtoehdot lisäisivät liikenteen hiilidioksidipäästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa tunnelia ei toteuteta, koska autoliikenne lisääntyisi.

Valtavan kalliin keskustatunnelihankkeen sijasta kaupungin kannattaakin investoida joukkoliikenteen kehittämiseen. Myös kävelykeskustan laajentaminen on paremmin ja edullisemmin toteutettavissa yhdistämällä se ratikkaliikenteeseen. Joukkoliikennettä parantamalla voidaan lisätä myös keskustan elinkelpoisuutta ja vetovoimaa, jota on heikennetty kaupungin, gryndereiden ja kauppaliikkeiden ratkaisuilla Kalasataman, Pasilan ja useiden muiden uusien jättikokoisten kauppakeskusten rakentamisesta.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on edessä tärkeä valinta: Käytetäänkö miljardeja autoliikenteen lisäämiseen vai joukkoliikenteeseen? Lisätäänkö päästöjä vai tehdäänkö ilmastotekoja? Tehdäänkö autotunneleita vai viihtyisää kaupunkitilaa?

Kokoomuksen kanta tiedetään, mutta sillä ei ole enemmistöä. Lautakunnassa vihreiden, sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat voivat viheltää pelin poikki ja päättää, että keskustatunnelin suunnittelu lopetetaan ja sen sijaan valmistellaan esitykset kävelykeskustan ja joukkoliikenteen kehittämisestä.

 

]]>
4 http://yhakanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276831-helsinkiin-ei-tarvita-keskustatunnelia#comments Helsinki Joukkoliikenne Keskustatunneli Maanalainen kokoojakatu Sat, 01 Jun 2019 14:04:33 +0000 Yrjö Hakanen http://yhakanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276831-helsinkiin-ei-tarvita-keskustatunnelia
Kauneus on katsojan silmässä mutta kaikkea rumaa ei tarvitse pitää kauniina http://anttikuosmanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276571-kauneus-on-katsojan-silmassa-mutta-kaikkea-rumaa-ei-tarvitse-pitaa-kauniina <p>&rdquo;Beauty is in the eye of the beholder&rdquo; eli suomeksi &ndash; kerrankin on osattu kääntää kauniisti ja alkuperäinen sanoma säilyttäen: &rdquo;kauneus on katsojan silmässä&rdquo;. Ja niinhän se on, eikä se koske vain silmällä havaittavia asioita. Kauneus ja rumuus, se mikä &rdquo;resonoi&rdquo;, aiheuttaa positiivisen tai negatiivisen tunne-elämyksen, on subjektiivista. Se ei kuitenkaan ole pelkästään individualistista, vaan siihen vaikuttavat elinympäristö ja aika jota ihminen elää, lapsuudessa ja nuoruudessa koetut elämykset, jotka &rdquo;sosiaalistavat&rdquo; kuten termi kuuluu, yksilön yhteisöönsä.</p><p>Nämä ajatukset tulivat mieleen kun luin Helsingin Sanomissa 26.5.2019 julkaistun laajan jugend-rakennustyyliä Helsingissä käsittelevän artikkelin. Oikeastaan ne eivät tulleet mieleen itse rakennustyylistä, vaan siitä miten nykyajan arkkitehdit siihen ja ylipäänsä perinteisiin suhtautuvat. Viattomimmillaan välinpitämättömästi, pahimmillaan vihamielisesti. Ja aina ylenkatseellisesti.</p><p>Kauneuskäsitykset ovat erilaisia eri kulttuureissa ja ovat vaihdelleet eri aikakausina, se on ilmiselvää. Mutta on kuitenkin sellaistakin mikä on kauniina kestänyt, suorastaan sivilisaatiosta toiseen: Egyptin pyramidit ja temppelit, Kiinan ja muiden Kaukoidän kulttuurien palatsit, luostarit ja pagodit, mayojen pyramidit ja inkojen Machu Picchu, Kreikan Akropolis ja Rooman foorumit, Konstantinopolin Hagia Sofia, goottilaiset kirkot, ja ehkä viimeisimpinä kauneutensa vuoksi ajattomana esimerkkinä 1800-1900 -lukujen taitteen <em>art nouveau</em>, josta tuo mainittu jugend-tyylikin on yksi variaatio.</p><p>Mikä on oman aikamme &ndash; joka meille iäkkäämmille merkitsee suunnilleen aikaa toisesta maailmansodasta eteenpäin &ndash; anti tähän tuhansien vuosien saatossa kestäväksi osoittautuneeseen kauneustraditioon?</p><p>Yksi sitä luonnehtiva asia on valtava vanhan repiminen ja uuden rakentaminen sen tilalle. Sinällään tämä ei kuitenkaan vielä ole uutta ja ainutlaatuista. Uutta on rakennettu kautta aikojen repimällä ensin vanhaa sen alta. Silloin kun tuloksena on ehjä uusi kokonaisuus, se voi olla omalla tavallaan tyylikäs ja suurenmoinen, vaikka olisi samalla ihmisen kokoiselle olennolle kylmä ja hirveä kuten Manhattan, Shanghai, Hongkong tai Singapore, vain muutaman esimerkin mainitakseni.</p><p>Helsinki-niminen pikkukaupunkikin on saattanut olla jossain vaiheessa 1900-lukua suhteellisen sopusuhtainen, jugend-tyylin luonnehtima kokonaisuus, jonka alta oli tietenkin revitty vanhaa puutalorakennuskantaa. Mutta vaikka jugend-rakennuksia on Helsingissä satamäärin jäljellä, se ei enää kaupunkia tyylillisesti leimaa eikä edes kaunista. Miksi ei? Siksi, että kaupunkikuvan &ndash; kuten tietysti mikä tahansa rakennetun ympäristön &ndash; kauniiksi tekemiseen tai kauniina säilyttämiseen ei riitä mikään yksittäinen rakennus tai siellä täällä olevat yksittäiset rakennukset. Sen ratkaisee kokonaisuus, ja juuri se on perusteellisimmin tuhottu.</p><p>Silloin tällöin ja varsinkin takavuosina oli tavallista, että jostakin alueesta, jota parhaillaan revittiin ja rakennettiin uusiksi funktionalismin pahimmilla betonibrutalistisilla luomuksilla, nousi äläkkä jostain yksittäisestä perinteisen tyylin rakennuksesta. Niinpä sitten jätettiin tämä yksi rakennus purkamatta. Mutta kun se jäi kyyristelemään itseään monta kertaa suurempien kerrostalojen varjoon, tulos oli loppujen lopuksi surkeampi kuin jos sekin olisi purettu ja tehty kokonaan yhtenäinen betonibrutalismin bunkkeri.</p><p>Toisesta ääripäästä on myös esimerkkejä. On aloitettu tyylillisesti ehjän alueen tuhoaminen repimällä alas yksi talo ja ehditty rakentaa sen tilalle betonibrutalismin mukainen uusi rakennus, joka rikkoo alueen eheyden mitä räikeimmällä tavalla. Nousee meteli, niin suuri meteli, että alueen &rdquo;uudistaminen&rdquo; täytyy jättää siihen. Vanhaa, ehjää kokonaisuutta ei kuitenkaan haluta tai ehkä enää voidakaan palauttaa ja uusi, kokonaisuuden pilaava betonirumilus jää paikalleen.</p><p>Kolmas esimerkki sopusuhtaisuuden ja harmonian tuhoamisesta on Helsingin ydinkeskusta Oopperatalosta Finlandia-talon, Musiikkitalon, Kiasman ja Sanoma-talon kautta kaartaen takaisin radanvartta Töölönlahdelle. Yksi rakennuksista, Finlandia-talo, on itsessään tyylikäs ja sen verran kaukana Töölön myöhäisjugendista ettei sitä häiritse, ja uusi kirjasto Oodikin menettelee omana itsenään, mutta kaikki muut rakennukset ovat yksilöinä rumia ja sieluttomia, ja koko paketti, myös yksilöinä kelvolliset, keskenään yhteensopimattomien pytinkien sekasotku.</p><p>Neljäs esimerkkini koskee arkkitehtien suhtautumista perinteiseen ympäristöön sopeutuvaan uusrakentamiseen, ja siitä löytyy yksi todiste myös yllä mainitsemastani Hesarin jutusta. Muitakin todisteita on, aina Englannin kruununprinssi Charlesia myöten. Häntähän on vuosia ellei vuosikymmeniä pilkattu hänen tohdittuaan moittia nykyaikaista rakennustyyliä ja kaivattuaan myös uusrakentamiseen vanhan kanssa sopusoinnussa olevaa. Sama on kaiku askelten täälläkin. Uusissa rakennuksissa ei saisi mukailla vanhaa, koska se ei muka ole &rdquo;aitoa&rdquo;. Koska asunnot ja toimistot, jotka ovat rankennusten sisäosissa, on rakennettava nykyisten standardien ja määräysten mukaisiksi, ei rakennus myöskään ulospäin saisi muistuttaa vanhaa.</p><p>Jos tällaisia puhuvat arkkitehdit tarjoaisivat rakennuksia, jotka pystyisivät kauneudellaan kilpailemaan vanhojen kanssa ja samalla sopeutuisivat ympäristöönsä, tuskinpa kenelläkään olisi mitään huomautettavaa. Mutta ei heillä niitä ole, vaan se mitä tarjotaan, jatkaa betonibrutalismia ja entisen kanssa räikeässä ristiriidassa olemisen ihannointia.</p><p>Viimeisin tämän brutalismin ihannoinnin ilmenemismuoto ovat toisaalta <em>Blade runner</em> -dystopiaelokuvasta ilmeisesti mallia ottaneet rakennusryppäät, joista karmeimmalta näyttää Tapiola, ellei nyt sitten Pasila vielä lyö sitä laudalta, ja toisaalta pilvenpiirtäjien rakentamisvimma maassa, jossa siihen ei ole minkäänlaista todellista tarvetta. Todellisten suurkaupunkien &rdquo;housing projectien&rdquo; eli slummeiksi rappeutuneiden sosiaalisten ongelmakeskittymien peräänkö niiden suunnittelijat haikailevat, vai onko kyse vain kilpailusta siitä, kenellä <em>se</em> on suurin?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> ”Beauty is in the eye of the beholder” eli suomeksi – kerrankin on osattu kääntää kauniisti ja alkuperäinen sanoma säilyttäen: ”kauneus on katsojan silmässä”. Ja niinhän se on, eikä se koske vain silmällä havaittavia asioita. Kauneus ja rumuus, se mikä ”resonoi”, aiheuttaa positiivisen tai negatiivisen tunne-elämyksen, on subjektiivista. Se ei kuitenkaan ole pelkästään individualistista, vaan siihen vaikuttavat elinympäristö ja aika jota ihminen elää, lapsuudessa ja nuoruudessa koetut elämykset, jotka ”sosiaalistavat” kuten termi kuuluu, yksilön yhteisöönsä.

Nämä ajatukset tulivat mieleen kun luin Helsingin Sanomissa 26.5.2019 julkaistun laajan jugend-rakennustyyliä Helsingissä käsittelevän artikkelin. Oikeastaan ne eivät tulleet mieleen itse rakennustyylistä, vaan siitä miten nykyajan arkkitehdit siihen ja ylipäänsä perinteisiin suhtautuvat. Viattomimmillaan välinpitämättömästi, pahimmillaan vihamielisesti. Ja aina ylenkatseellisesti.

Kauneuskäsitykset ovat erilaisia eri kulttuureissa ja ovat vaihdelleet eri aikakausina, se on ilmiselvää. Mutta on kuitenkin sellaistakin mikä on kauniina kestänyt, suorastaan sivilisaatiosta toiseen: Egyptin pyramidit ja temppelit, Kiinan ja muiden Kaukoidän kulttuurien palatsit, luostarit ja pagodit, mayojen pyramidit ja inkojen Machu Picchu, Kreikan Akropolis ja Rooman foorumit, Konstantinopolin Hagia Sofia, goottilaiset kirkot, ja ehkä viimeisimpinä kauneutensa vuoksi ajattomana esimerkkinä 1800-1900 -lukujen taitteen art nouveau, josta tuo mainittu jugend-tyylikin on yksi variaatio.

Mikä on oman aikamme – joka meille iäkkäämmille merkitsee suunnilleen aikaa toisesta maailmansodasta eteenpäin – anti tähän tuhansien vuosien saatossa kestäväksi osoittautuneeseen kauneustraditioon?

Yksi sitä luonnehtiva asia on valtava vanhan repiminen ja uuden rakentaminen sen tilalle. Sinällään tämä ei kuitenkaan vielä ole uutta ja ainutlaatuista. Uutta on rakennettu kautta aikojen repimällä ensin vanhaa sen alta. Silloin kun tuloksena on ehjä uusi kokonaisuus, se voi olla omalla tavallaan tyylikäs ja suurenmoinen, vaikka olisi samalla ihmisen kokoiselle olennolle kylmä ja hirveä kuten Manhattan, Shanghai, Hongkong tai Singapore, vain muutaman esimerkin mainitakseni.

Helsinki-niminen pikkukaupunkikin on saattanut olla jossain vaiheessa 1900-lukua suhteellisen sopusuhtainen, jugend-tyylin luonnehtima kokonaisuus, jonka alta oli tietenkin revitty vanhaa puutalorakennuskantaa. Mutta vaikka jugend-rakennuksia on Helsingissä satamäärin jäljellä, se ei enää kaupunkia tyylillisesti leimaa eikä edes kaunista. Miksi ei? Siksi, että kaupunkikuvan – kuten tietysti mikä tahansa rakennetun ympäristön – kauniiksi tekemiseen tai kauniina säilyttämiseen ei riitä mikään yksittäinen rakennus tai siellä täällä olevat yksittäiset rakennukset. Sen ratkaisee kokonaisuus, ja juuri se on perusteellisimmin tuhottu.

Silloin tällöin ja varsinkin takavuosina oli tavallista, että jostakin alueesta, jota parhaillaan revittiin ja rakennettiin uusiksi funktionalismin pahimmilla betonibrutalistisilla luomuksilla, nousi äläkkä jostain yksittäisestä perinteisen tyylin rakennuksesta. Niinpä sitten jätettiin tämä yksi rakennus purkamatta. Mutta kun se jäi kyyristelemään itseään monta kertaa suurempien kerrostalojen varjoon, tulos oli loppujen lopuksi surkeampi kuin jos sekin olisi purettu ja tehty kokonaan yhtenäinen betonibrutalismin bunkkeri.

Toisesta ääripäästä on myös esimerkkejä. On aloitettu tyylillisesti ehjän alueen tuhoaminen repimällä alas yksi talo ja ehditty rakentaa sen tilalle betonibrutalismin mukainen uusi rakennus, joka rikkoo alueen eheyden mitä räikeimmällä tavalla. Nousee meteli, niin suuri meteli, että alueen ”uudistaminen” täytyy jättää siihen. Vanhaa, ehjää kokonaisuutta ei kuitenkaan haluta tai ehkä enää voidakaan palauttaa ja uusi, kokonaisuuden pilaava betonirumilus jää paikalleen.

Kolmas esimerkki sopusuhtaisuuden ja harmonian tuhoamisesta on Helsingin ydinkeskusta Oopperatalosta Finlandia-talon, Musiikkitalon, Kiasman ja Sanoma-talon kautta kaartaen takaisin radanvartta Töölönlahdelle. Yksi rakennuksista, Finlandia-talo, on itsessään tyylikäs ja sen verran kaukana Töölön myöhäisjugendista ettei sitä häiritse, ja uusi kirjasto Oodikin menettelee omana itsenään, mutta kaikki muut rakennukset ovat yksilöinä rumia ja sieluttomia, ja koko paketti, myös yksilöinä kelvolliset, keskenään yhteensopimattomien pytinkien sekasotku.

Neljäs esimerkkini koskee arkkitehtien suhtautumista perinteiseen ympäristöön sopeutuvaan uusrakentamiseen, ja siitä löytyy yksi todiste myös yllä mainitsemastani Hesarin jutusta. Muitakin todisteita on, aina Englannin kruununprinssi Charlesia myöten. Häntähän on vuosia ellei vuosikymmeniä pilkattu hänen tohdittuaan moittia nykyaikaista rakennustyyliä ja kaivattuaan myös uusrakentamiseen vanhan kanssa sopusoinnussa olevaa. Sama on kaiku askelten täälläkin. Uusissa rakennuksissa ei saisi mukailla vanhaa, koska se ei muka ole ”aitoa”. Koska asunnot ja toimistot, jotka ovat rankennusten sisäosissa, on rakennettava nykyisten standardien ja määräysten mukaisiksi, ei rakennus myöskään ulospäin saisi muistuttaa vanhaa.

Jos tällaisia puhuvat arkkitehdit tarjoaisivat rakennuksia, jotka pystyisivät kauneudellaan kilpailemaan vanhojen kanssa ja samalla sopeutuisivat ympäristöönsä, tuskinpa kenelläkään olisi mitään huomautettavaa. Mutta ei heillä niitä ole, vaan se mitä tarjotaan, jatkaa betonibrutalismia ja entisen kanssa räikeässä ristiriidassa olemisen ihannointia.

Viimeisin tämän brutalismin ihannoinnin ilmenemismuoto ovat toisaalta Blade runner -dystopiaelokuvasta ilmeisesti mallia ottaneet rakennusryppäät, joista karmeimmalta näyttää Tapiola, ellei nyt sitten Pasila vielä lyö sitä laudalta, ja toisaalta pilvenpiirtäjien rakentamisvimma maassa, jossa siihen ei ole minkäänlaista todellista tarvetta. Todellisten suurkaupunkien ”housing projectien” eli slummeiksi rappeutuneiden sosiaalisten ongelmakeskittymien peräänkö niiden suunnittelijat haikailevat, vai onko kyse vain kilpailusta siitä, kenellä se on suurin?

]]>
1 http://anttikuosmanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276571-kauneus-on-katsojan-silmassa-mutta-kaikkea-rumaa-ei-tarvitse-pitaa-kauniina#comments Arkkitehtuuri Betonibrutalismi Helsinki Jugend Sun, 26 May 2019 13:04:46 +0000 Antti Kuosmanen http://anttikuosmanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276571-kauneus-on-katsojan-silmassa-mutta-kaikkea-rumaa-ei-tarvitse-pitaa-kauniina
Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276475-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222019 <p>Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin kaupungin ympäristöraporttia ja Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa. Esityslistalla on myös itäisen saariston asemakaava. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee lukuisia koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennushankkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on mm. Hermannin rantatien asemakaava.</p><p><strong>Maanantai 27.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-27_Khs_22_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-27_Eja_4_El">Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</a></p><p><strong>Tiistai 28.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2019-05-28_Kklku_7_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-28_Kylk_16_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-28_Pelku_4_El">Pelastuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-28_Talk_8_El">Tarkastuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aikalautakunnan-kulttuurijaosto-poytakirjat">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2018. Kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 ja olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti joulukuussa 2018. Ohjelma sisältää 147 toimenpidettä vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen. Tuloksia on saatu: Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat noin 27 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Kaupungin kasvihuonekaasujen kokonaispäästötavoite vuodelle 2020 on 30 prosentin vähennys. Tavoite on mahdollista saavuttaa, mutta tämä riippuu etenkin kaukolämmön tuotannon polttoainejakaumasta sekä joukkoliikenteen uusiutuvan polttoaineen osuudesta vuonna 2020.</p><p>Kaupunginhallitus käsittelee myös Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.</p><p>Itäisen saariston asemakaava on hyväksyttävänä. Kaava-alueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta tai luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan. Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.</p><p>Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Ehdotetun lausunnon kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.</p><p>Esityslistalla on lisäksi useita valtuutettujen toivomusponsia.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>hyväksytään matkalippujen kustantaminen opiskelijoille osana toisen asteen maksuttomuuden kokeilua. Lautakunnalle esitetään, että Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille hankitaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä AB-matkakortteja. Matkakortit hankintaan syksyksi 2019 opintonsa aloittaville opiskelijoille osana osittain maksuttoman toiseen asteen opiskelun kokeilua.</p><p>Esityslistalla on lukuisia koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennushankkeita, mm. Kontulan ala-asteen ja esiopetuksen lisätilat, Tahvonlahden ala-asteen perusparannus ja laajennus sekä päiväkoti Tahvonlahden korvaavat tilat, Päiväkoti Louhikon väistö- ja lisätilat, Leikkipuisto Kannelmäkeä ja Leikkipuisto Trumpettia korvaava uudisrakennus, Päiväkoti Vilppulan ja Suven väistötilat, Päiväkoti Perhosen väistö- ja lisätilat, Puistolaan tulevan päiväkodin tilat, leikkipuisto Tapulin väistötilat sekä Sörnäistenniemen (Kalasataman) päiväkodin hankesuunnitelma. Erityisesti Trumpetin tilanne on huolestuttanut kannelmäkeläisiä. Uutta leikkipuistorakennusta ei ole lähivuosien investointiohjelmassa, mutta yritetään löytää asiallinen ratkaisu tilanteeseen.</p><p>Varhaiskasvatushenkilöstön työvoimapalvelun hankinnasta tehdään sopimus Seuren kanssa. Tämän lisäksi kaupungin omien vakituisten varahenkilöiden määrää lisättiin 10:llä, ja mielestäni pitää edelleen lisätä.</p><p>Lautakunta vahvistaa 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen periaatteet sekä maksut neljä tuntia ylittävältä osalta. Varhaiskasvatusmaksut ovat samat kuin lautakunta päätti kokeilukaudelle 2018&ndash;2019.</p><p>Käsiteltävänä on lisäksi lukuisia valtuustoaloitteita.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee Tapanilan ala-asteen (<a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-21_Kylk_15_El/1C75950E-4A6D-C2FE-8F10-6A0773700000/Liite.pdf">Veljestenpiha 7-9</a>) asemakaavan muuttamista. Asia jäi viimeksi pöydälle. Entinen koulurakennus on tarkoitus suojella suojelumääräyksellä ja jakaa tontti kahtia.</p><p>Esityslistalla on myös <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-28_Kylk_16_El/5A9C21CA-6568-CAA7-8E7F-6A78A6900000/Liite.pdf">Hermannin rantatien</a> asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiotieyhteyden rakentamisen Kalasataman ja Pasilan välillä Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaiseksi. Lisäksi kaavassa mahdollistetaan Sörnäistentunnelin rakentaminen siten, että tunnelin pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle.</p><p>Raide-Jokeria varten vahvistetaan katu-, puisto- ja siltasuunnitelmia sekä katusuunnitelmia Mäkelänkadulle, Lautatarhankadulle, Vääksyntielle, Elimäenkadulle ja Hämeentielle.</p><p>Hyvää helatorstaiviikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin kaupungin ympäristöraporttia ja Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa. Esityslistalla on myös itäisen saariston asemakaava. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee lukuisia koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennushankkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on mm. Hermannin rantatien asemakaava.

Maanantai 27.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 28.5.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2018. Kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 ja olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti joulukuussa 2018. Ohjelma sisältää 147 toimenpidettä vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen. Tuloksia on saatu: Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat noin 27 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Kaupungin kasvihuonekaasujen kokonaispäästötavoite vuodelle 2020 on 30 prosentin vähennys. Tavoite on mahdollista saavuttaa, mutta tämä riippuu etenkin kaukolämmön tuotannon polttoainejakaumasta sekä joukkoliikenteen uusiutuvan polttoaineen osuudesta vuonna 2020.

Kaupunginhallitus käsittelee myös Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.

Itäisen saariston asemakaava on hyväksyttävänä. Kaava-alueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta tai luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan. Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Ehdotetun lausunnon kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.

Esityslistalla on lisäksi useita valtuutettujen toivomusponsia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa hyväksytään matkalippujen kustantaminen opiskelijoille osana toisen asteen maksuttomuuden kokeilua. Lautakunnalle esitetään, että Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille hankitaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä AB-matkakortteja. Matkakortit hankintaan syksyksi 2019 opintonsa aloittaville opiskelijoille osana osittain maksuttoman toiseen asteen opiskelun kokeilua.

Esityslistalla on lukuisia koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennushankkeita, mm. Kontulan ala-asteen ja esiopetuksen lisätilat, Tahvonlahden ala-asteen perusparannus ja laajennus sekä päiväkoti Tahvonlahden korvaavat tilat, Päiväkoti Louhikon väistö- ja lisätilat, Leikkipuisto Kannelmäkeä ja Leikkipuisto Trumpettia korvaava uudisrakennus, Päiväkoti Vilppulan ja Suven väistötilat, Päiväkoti Perhosen väistö- ja lisätilat, Puistolaan tulevan päiväkodin tilat, leikkipuisto Tapulin väistötilat sekä Sörnäistenniemen (Kalasataman) päiväkodin hankesuunnitelma. Erityisesti Trumpetin tilanne on huolestuttanut kannelmäkeläisiä. Uutta leikkipuistorakennusta ei ole lähivuosien investointiohjelmassa, mutta yritetään löytää asiallinen ratkaisu tilanteeseen.

Varhaiskasvatushenkilöstön työvoimapalvelun hankinnasta tehdään sopimus Seuren kanssa. Tämän lisäksi kaupungin omien vakituisten varahenkilöiden määrää lisättiin 10:llä, ja mielestäni pitää edelleen lisätä.

Lautakunta vahvistaa 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen periaatteet sekä maksut neljä tuntia ylittävältä osalta. Varhaiskasvatusmaksut ovat samat kuin lautakunta päätti kokeilukaudelle 2018–2019.

Käsiteltävänä on lisäksi lukuisia valtuustoaloitteita.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavan muuttamista. Asia jäi viimeksi pöydälle. Entinen koulurakennus on tarkoitus suojella suojelumääräyksellä ja jakaa tontti kahtia.

Esityslistalla on myös Hermannin rantatien asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiotieyhteyden rakentamisen Kalasataman ja Pasilan välillä Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaiseksi. Lisäksi kaavassa mahdollistetaan Sörnäistentunnelin rakentaminen siten, että tunnelin pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle.

Raide-Jokeria varten vahvistetaan katu-, puisto- ja siltasuunnitelmia sekä katusuunnitelmia Mäkelänkadulle, Lautatarhankadulle, Vääksyntielle, Elimäenkadulle ja Hämeentielle.

Hyvää helatorstaiviikkoa!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276475-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 24 May 2019 20:19:16 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276475-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222019
Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276119-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212019 <p>Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Kaupunginvaltuusto setvii valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään mm. Kallvikintien suunnitteluperiaatteet.</p><p><strong>Maanantai 20.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-20_Khs_21_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/talpa/fi/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-20_Talpajku_3_El">Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><strong>Tiistai 21.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-21_Kylk_15_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-05-21_Kuvalk_9_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2019-05-21_Sotelk_10_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 22.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-22_Kvsto_10_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><strong>Torstai 23.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jaosto/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-23_Starajk_6_El">Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Linjaukset toteuttavat kaupunkistrategiaa 2017&minus;2021, jonka visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivassa kaupungissa varaudutaan myös sääilmiöiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Sopeutumisvisio esittelee, millainen on ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Sopeutumisvision teemoina ovat varautuminen, integrointi, kehittäminen ja osaaminen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet.</p><p>Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkien ja vanhempien yhteistyötä ja viestintää sisäilmaongelmien yhteydessä on syytä parantaa, jotta kantelut eivät ole tarpeen.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>keskustellaan varmasti Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman yhteydessä myös väistötiloista ja vanhemmilta tulleesta palautteesta.</p><p>Esityslistalla on lisäksi pienehköjä kaava-asioita, mutta illasta on tulossa pitkä, koska kokouksessa aloitetaan valtuutettujen aloitteiden käsittely, jossa tuskin ehditään päästä loppuun saakka. Veikkaan, että keskustelua saadaan aikaan ainakin kasvavista liikenneruuhkista, ilmastovaikutusten arvioinnista, asuntotuotannon nopeuttamisesta ja Kaljakellunta-tapahtuman lopettamisesta.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-21_Kylk_15_El/2DADC70A-7437-CF3E-AB20-69D96C700000/Liite.pdf">Kallvikintien</a> suunnitteluperiaatteita. Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on koota yhteen Kallvikintien ympäristön ja Keski-Vuosaaren kehittämiseen liittyvät olennaiset näkökohdat. Kallvikintielle on Helsingin yleiskaavassa 2016 esitetty bussiliikenteen runkolinjan 560 korvaava pikaraitiotieyhteys Raide-Jokeri 2. Pikaraitiotien yhteyteen tutkitaan tehokasta täydennysrakentamista ja suunnitteluperiaatteilla määritellään täydennysrakentamisen ja muun kehittämisen laajuutta ja sijoittumista.&nbsp; Arvioitu asukasmäärän lisäys on noin 3 000 asukasta.</p><p>Lautakunnan listalla on myös pieniä kaava-asioita, kuten Tapanilan ala-asteen (<a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-21_Kylk_15_El/1C75950E-4A6D-C2FE-8F10-6A0773700000/Liite.pdf">Veljestenpiha 7-9</a>) asemakaavan muuttaminen. Entinen koulurakennus suojellaan suojelumääräyksellä. Tontti jaetaan kahtia.</p><p>Käsittelyssä on myös kasa valtuutettujen toivomusponsia.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa </strong>käsitellään mm. valtuutettujen aloitteita.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>täytetään toimialan Helsingin sairaalan johtajalääkärin virka. Virkaan esitetään Laura Pikkaraista.</p><p>Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä viime vuodelta.</p><p>Esityslistalla on myös runsaasti valtuutettujen aloitteita. &nbsp;</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Kaupunginvaltuusto setvii valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään mm. Kallvikintien suunnitteluperiaatteet.

Maanantai 20.5.

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tiistai 21.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 22.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 23.5.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Linjaukset toteuttavat kaupunkistrategiaa 2017−2021, jonka visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivassa kaupungissa varaudutaan myös sääilmiöiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Sopeutumisvisio esittelee, millainen on ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Sopeutumisvision teemoina ovat varautuminen, integrointi, kehittäminen ja osaaminen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet.

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.

Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkien ja vanhempien yhteistyötä ja viestintää sisäilmaongelmien yhteydessä on syytä parantaa, jotta kantelut eivät ole tarpeen.

Kaupunginvaltuustossa keskustellaan varmasti Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman yhteydessä myös väistötiloista ja vanhemmilta tulleesta palautteesta.

Esityslistalla on lisäksi pienehköjä kaava-asioita, mutta illasta on tulossa pitkä, koska kokouksessa aloitetaan valtuutettujen aloitteiden käsittely, jossa tuskin ehditään päästä loppuun saakka. Veikkaan, että keskustelua saadaan aikaan ainakin kasvavista liikenneruuhkista, ilmastovaikutusten arvioinnista, asuntotuotannon nopeuttamisesta ja Kaljakellunta-tapahtuman lopettamisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kallvikintien suunnitteluperiaatteita. Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on koota yhteen Kallvikintien ympäristön ja Keski-Vuosaaren kehittämiseen liittyvät olennaiset näkökohdat. Kallvikintielle on Helsingin yleiskaavassa 2016 esitetty bussiliikenteen runkolinjan 560 korvaava pikaraitiotieyhteys Raide-Jokeri 2. Pikaraitiotien yhteyteen tutkitaan tehokasta täydennysrakentamista ja suunnitteluperiaatteilla määritellään täydennysrakentamisen ja muun kehittämisen laajuutta ja sijoittumista.  Arvioitu asukasmäärän lisäys on noin 3 000 asukasta.

Lautakunnan listalla on myös pieniä kaava-asioita, kuten Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavan muuttaminen. Entinen koulurakennus suojellaan suojelumääräyksellä. Tontti jaetaan kahtia.

Käsittelyssä on myös kasa valtuutettujen toivomusponsia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään mm. valtuutettujen aloitteita.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa täytetään toimialan Helsingin sairaalan johtajalääkärin virka. Virkaan esitetään Laura Pikkaraista.

Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä viime vuodelta.

Esityslistalla on myös runsaasti valtuutettujen aloitteita.  

Aurinkoista uutta viikkoa!

]]>
1 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276119-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 17 May 2019 19:26:03 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276119-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212019
Itäkeskuksen kehittäminen lähtee käyntiin http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275918-itakeskuksen-kehittaminen-lahtee-kayntiin <p>Kaupunkipäättäjänä minulle on tärkeä edistää Helsingin tasapuolista kehitystä ja tukea lähiöiden kehittämistä. Siksi olen todella innoissani huomenna 14.5. lautakunnassa esillä olevasta Itäkeskuksen kehittämisprojektista.</p><p>SDP:n valtuustoryhmä esitti viime syksyn budjettineuvotteluista Itäkeskuksen kehittämistyön käynnistämistä ja saimme neuvotteluissa varattua siihen myös riittävät rahat. Nyt kehittämistyö käynnistyy kaksivaiheisen ideakilpailun järjestämisellä. Kilpailulla haetaan ajatuksia entistä viihtyisämmän keskusta-alueen luomiseksi.&nbsp;<br />Tarkoituksena on myös parantaa nykyistä liikenneristeystä, jossa Kehä I ja Itäväylä risteävät. Toivon, että liikenneratkaisulla pystytään parantamaan liikenneturvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta. Risteysalue on yksi pääkaupunkiseudun vaarallisimmista.</p><p>Itäkeskus on itäisen Helsingin keskus ja sijainniltaan erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien varrella. Siksi näen alueessa paljon potentiaalia. Visiotyö käynnistyy nyt kesäkuussa ja rakentamistyöhön on tarkoitus päästä vuoden 2020 jälkipuoliskolla.</p><p>Osana visiotyötä suunnitellaan myös uusi joukkoliikenneasema, jonka yhteyteen tulee myös tulevaisuudessa Espoon Keilaniemestä Itäkeskukseen kulkevan pikaraitiotien vaihtoterminaali. Tarkoituksena on suunnitella arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen hybridikortteli, jossa yhdistyy asuminen, toimitila ja joukkoliikenneterminaali. Lautakunnassa päätetään Itäkeskuksen Jokerikorttelin kehittämisen käynnistämisestä ja suunnitteluoikeuden myöntämistä YIT:lle ja SATO:lle.</p><p>Itäkeskuksen tapauksessa pääsee konkreettisesti näkemään oman työn vaikutuksen. Olen todella iloinen, että Itäkeskus, Puhoksen alue sekä Puotilan metroaseman korttelit kehittyvät visiotyön seurauksena tulevina vuosina.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunkipäättäjänä minulle on tärkeä edistää Helsingin tasapuolista kehitystä ja tukea lähiöiden kehittämistä. Siksi olen todella innoissani huomenna 14.5. lautakunnassa esillä olevasta Itäkeskuksen kehittämisprojektista.

SDP:n valtuustoryhmä esitti viime syksyn budjettineuvotteluista Itäkeskuksen kehittämistyön käynnistämistä ja saimme neuvotteluissa varattua siihen myös riittävät rahat. Nyt kehittämistyö käynnistyy kaksivaiheisen ideakilpailun järjestämisellä. Kilpailulla haetaan ajatuksia entistä viihtyisämmän keskusta-alueen luomiseksi. 
Tarkoituksena on myös parantaa nykyistä liikenneristeystä, jossa Kehä I ja Itäväylä risteävät. Toivon, että liikenneratkaisulla pystytään parantamaan liikenneturvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta. Risteysalue on yksi pääkaupunkiseudun vaarallisimmista.

Itäkeskus on itäisen Helsingin keskus ja sijainniltaan erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien varrella. Siksi näen alueessa paljon potentiaalia. Visiotyö käynnistyy nyt kesäkuussa ja rakentamistyöhön on tarkoitus päästä vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Osana visiotyötä suunnitellaan myös uusi joukkoliikenneasema, jonka yhteyteen tulee myös tulevaisuudessa Espoon Keilaniemestä Itäkeskukseen kulkevan pikaraitiotien vaihtoterminaali. Tarkoituksena on suunnitella arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen hybridikortteli, jossa yhdistyy asuminen, toimitila ja joukkoliikenneterminaali. Lautakunnassa päätetään Itäkeskuksen Jokerikorttelin kehittämisen käynnistämisestä ja suunnitteluoikeuden myöntämistä YIT:lle ja SATO:lle.

Itäkeskuksen tapauksessa pääsee konkreettisesti näkemään oman työn vaikutuksen. Olen todella iloinen, että Itäkeskus, Puhoksen alue sekä Puotilan metroaseman korttelit kehittyvät visiotyön seurauksena tulevina vuosina.

]]>
5 http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275918-itakeskuksen-kehittaminen-lahtee-kayntiin#comments Helsinki Itäkeskus Kaupunkisuunnittelu Pikaraitiotie Raide-Jokeri Mon, 13 May 2019 11:34:40 +0000 Eveliina Heinäluoma http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275918-itakeskuksen-kehittaminen-lahtee-kayntiin
Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275847-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202019 <p>Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää Lauttasaareen tulevan uuden ala-asteen koulun toimipaikasta ja oppilaaksiottoalueesta. Kaupunkiympäristölautakunnassa varataan alue Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten.</p><p><strong>Maanantai 13.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-13_Khs_20_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><strong>Tiistai 14.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2019-05-14_Skju_3_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-14_Kylk_14_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-liikuntajaosto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-05-14_Lija_3_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto</a></p><p><strong>Torstai 16.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</a></p><p><strong>Perjantai 17.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee Taka-Töölön <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-05-13_Khs_20_El/B66178F8-1FEE-C949-8FFD-63205EE00000/Liite.pdf">Topeliuksenkatu 16:n</a> ja Herttoniemen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-05-13_Khs_20_El/FF06B00B-1CE0-C133-8D88-6A9169800000/Liite.pdf">Työnjohtajankadun</a> kortteleiden asemakaavan muutoksia. Ensin mainittu mahdollistaa 55 asunnon rakentamisen entisen, purettavan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennuksen tontille. Jälkimmäisellä muutoksella syntyy asuntoja noin 3&nbsp;400 uudelle asukkaalle</p><p>Kaupunginhallitus käsittelee myös isoa kasaa uusia ja viime kokouksessa pöydälle jääneitä aloitteita ja toivomusponsia, aiheina mm. selvitystyön käynnistäminen kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin, ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa ja Hietaniemen rannan rauhoittaminen festivaaleilta.</p><p>Jätin viimeksi itsekin pöydälle Martina Harms-Aallon tekemään työsuhdeasuntojen lisäämistä koskeneeseen aloitteeseen annetun vastauksen. Vastauksessa mainittiin nimittäin vain työsuhdeasuntojen lukumäärä, mutta ei vastattu käytännössä itse kysymykseen. Mielestäni tilanteessa, jossa esimerkiksi omalla toimialallani vallitsee huutava pula varhaiskasvatuksen opettajista, olisi syytä pohtia työsuhdeasuntojen määrän lisäämistä ja niiden markkinointia entistä pontevammin rekrytoinnin yhteydessä. Työvoimapulaa on myös kaupungin sote-toimialalla. Aion siis tehdä tästä palautusesityksen.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkiympäristön toimialan lausunnon perusteella vastauksena on, että kaupunki on käsitellyt koulurakennuksen sisäilma-asioita vastuullisesti sekä huolehtinut asian riittävästä tiedottamisesta asianmukaisesti.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös ELY-keskukselle lausunnon Finest Bay Area -hankkeen (Suomen ja Viron välille kaavailtu tunneli) ympäristövaikutustenarviointiohjelmasta. Helsinki luonnollisesti pitää parempana vaihtoehtoa, joka kulkisi Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan aseman kautta, ja katsoo pitää hankkeeseen liittyvien luotettavien suunnitelmien, taloudellisten laskelmien ja volyymiarvioiden puuttumista huolestuttavana ja hankkeen uskottavuuden kyseenalaistavana.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa</strong> hyväksytään työväenopiston opinto-ohjelma ensi lukuvuodeksi. Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tuottaa vuosittain peräti noin 5000 kurssia, luentoa ja tapahtumaa. Syksyn 2019 kurssitarjonta julkaistaan Ilmonet-fi-palvelussa 10.6. ja ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa porrastetusti 12.-14.8.</p><p>Viime vuosien selkein muutos on maahanmuuttajakoulutuksen volyymin kasvu, mikä tulee jatkumaan vuonna 2020. Vuodesta 2018 alkaen maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on ollut vapaan sivistystyön erityistehtävä, jota rahoitetaan korotetulla valtionosuudella. Tämä koulutus on voimakkaassa kasvussa. Opistossa on myös käynnissä kaksi kehittämishanketta, joista toinen tähtää aikuisten digi- ja perustaitojen parantamiseen ja toinen opiston tapahtumatuotannon kehittämiseen</p><p>Lauttasaareen valmistuu uusi ala-asteen koulu, ja sille vahvistetaan toimipaikka (Vattuniemenkuja 4) ja oppilaaksiottoalue. Uuden koulun rakennukseen tulee noin 650 oppilaspaikkaa. Lauttasaaren nykyisessä ala-asteen koulussa tulee olemaan noin 530 oppilaspaikkaa perusparannuksen jälkeen (nykyisin noin 1000 oppilasta). Uuteen koulurakennukseen tulee myös noin 210 uutta päiväkotipaikkaa. Uuden koulun toiminta käynnistyy 1.8.2020. Oppilaaksiottoalue löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_suomenkielinen_ja/Suomi/Esitys/2019/Kasko_2019-05-14_Skju_3_El/380D9190-E745-CDD4-AA0F-6A8B9EB00000/Liite.pdf">täältä</a>.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnalle </strong>esitetään alueen varaamista YIT:lle ja Satolle <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-14_Kylk_14_El/ECCED8CF-E355-C157-8D89-6686D7500000/Liite.pdf">Jokerikorttelin</a> toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Itäkeskuksen Jokerikortteli sijaitsee maanalaisen metroaseman päällä nykyisen joukkoliikenneterminaalin kohdalla. Alue on lähivuosina kehittymässä ja käyttäjämääriltään vilkastumassa muun muassa Raide-Jokerin ansiosta. Kaupunki kutsui keväällä 2018 kumppaneita kehittämään Jokerikorttelia. Ilmoittautuneita oli kolme. Varausta esitetään YIT:lle ja SATO:lle Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Alustavien suunnitelmien mukaan kortteliin tulisi noin 12 500 k-m&sup2; liike- ja palvelutilaa sekä 19 000 k-m&sup2; asumista. Aikataulullisesti tavoitteena on toteuttaa uusi maankäyttö samanaikaisesti Raide-Jokerin toteuttamisen kanssa tai pian sen jälkeen.</p><p>Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-14_Kylk_14_El/F9937BB2-663C-CA61-ABA7-6A4EEB100000/Liite.pdf">Aleksis Kiven katu 5</a>:n eli Nordean kampuksen ja Länsisatamassa <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-14_Kylk_14_El/A1B17385-D421-CA64-9043-6A2556500000/Liite.pdf">Saukonkanavan</a> etelänpuoleisten kortteleiden asemakaavoja. Ensin mainitun kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa toimistotyön nykyisiä vaatimuksia vastaavan uudisrakennuksen rakentaminen Nordealle. Jälkimmäisen muutoksen myötä saadaan asunnot 260 uudelle asukkaalle.</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää Lauttasaareen tulevan uuden ala-asteen koulun toimipaikasta ja oppilaaksiottoalueesta. Kaupunkiympäristölautakunnassa varataan alue Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten.

Maanantai 13.5.

Kaupunginhallitus

Tiistai 14.5.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Torstai 16.5.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Perjantai 17.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Taka-Töölön Topeliuksenkatu 16:n ja Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutoksia. Ensin mainittu mahdollistaa 55 asunnon rakentamisen entisen, purettavan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennuksen tontille. Jälkimmäisellä muutoksella syntyy asuntoja noin 3 400 uudelle asukkaalle

Kaupunginhallitus käsittelee myös isoa kasaa uusia ja viime kokouksessa pöydälle jääneitä aloitteita ja toivomusponsia, aiheina mm. selvitystyön käynnistäminen kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin, ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa ja Hietaniemen rannan rauhoittaminen festivaaleilta.

Jätin viimeksi itsekin pöydälle Martina Harms-Aallon tekemään työsuhdeasuntojen lisäämistä koskeneeseen aloitteeseen annetun vastauksen. Vastauksessa mainittiin nimittäin vain työsuhdeasuntojen lukumäärä, mutta ei vastattu käytännössä itse kysymykseen. Mielestäni tilanteessa, jossa esimerkiksi omalla toimialallani vallitsee huutava pula varhaiskasvatuksen opettajista, olisi syytä pohtia työsuhdeasuntojen määrän lisäämistä ja niiden markkinointia entistä pontevammin rekrytoinnin yhteydessä. Työvoimapulaa on myös kaupungin sote-toimialalla. Aion siis tehdä tästä palautusesityksen.

Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkiympäristön toimialan lausunnon perusteella vastauksena on, että kaupunki on käsitellyt koulurakennuksen sisäilma-asioita vastuullisesti sekä huolehtinut asian riittävästä tiedottamisesta asianmukaisesti.

Kaupunginhallitus antaa myös ELY-keskukselle lausunnon Finest Bay Area -hankkeen (Suomen ja Viron välille kaavailtu tunneli) ympäristövaikutustenarviointiohjelmasta. Helsinki luonnollisesti pitää parempana vaihtoehtoa, joka kulkisi Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan aseman kautta, ja katsoo pitää hankkeeseen liittyvien luotettavien suunnitelmien, taloudellisten laskelmien ja volyymiarvioiden puuttumista huolestuttavana ja hankkeen uskottavuuden kyseenalaistavana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa hyväksytään työväenopiston opinto-ohjelma ensi lukuvuodeksi. Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tuottaa vuosittain peräti noin 5000 kurssia, luentoa ja tapahtumaa. Syksyn 2019 kurssitarjonta julkaistaan Ilmonet-fi-palvelussa 10.6. ja ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa porrastetusti 12.-14.8.

Viime vuosien selkein muutos on maahanmuuttajakoulutuksen volyymin kasvu, mikä tulee jatkumaan vuonna 2020. Vuodesta 2018 alkaen maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on ollut vapaan sivistystyön erityistehtävä, jota rahoitetaan korotetulla valtionosuudella. Tämä koulutus on voimakkaassa kasvussa. Opistossa on myös käynnissä kaksi kehittämishanketta, joista toinen tähtää aikuisten digi- ja perustaitojen parantamiseen ja toinen opiston tapahtumatuotannon kehittämiseen

Lauttasaareen valmistuu uusi ala-asteen koulu, ja sille vahvistetaan toimipaikka (Vattuniemenkuja 4) ja oppilaaksiottoalue. Uuden koulun rakennukseen tulee noin 650 oppilaspaikkaa. Lauttasaaren nykyisessä ala-asteen koulussa tulee olemaan noin 530 oppilaspaikkaa perusparannuksen jälkeen (nykyisin noin 1000 oppilasta). Uuteen koulurakennukseen tulee myös noin 210 uutta päiväkotipaikkaa. Uuden koulun toiminta käynnistyy 1.8.2020. Oppilaaksiottoalue löytyy täältä.

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään alueen varaamista YIT:lle ja Satolle Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Itäkeskuksen Jokerikortteli sijaitsee maanalaisen metroaseman päällä nykyisen joukkoliikenneterminaalin kohdalla. Alue on lähivuosina kehittymässä ja käyttäjämääriltään vilkastumassa muun muassa Raide-Jokerin ansiosta. Kaupunki kutsui keväällä 2018 kumppaneita kehittämään Jokerikorttelia. Ilmoittautuneita oli kolme. Varausta esitetään YIT:lle ja SATO:lle Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Alustavien suunnitelmien mukaan kortteliin tulisi noin 12 500 k-m² liike- ja palvelutilaa sekä 19 000 k-m² asumista. Aikataulullisesti tavoitteena on toteuttaa uusi maankäyttö samanaikaisesti Raide-Jokerin toteuttamisen kanssa tai pian sen jälkeen.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi Aleksis Kiven katu 5:n eli Nordean kampuksen ja Länsisatamassa Saukonkanavan etelänpuoleisten kortteleiden asemakaavoja. Ensin mainitun kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa toimistotyön nykyisiä vaatimuksia vastaavan uudisrakennuksen rakentaminen Nordealle. Jälkimmäisen muutoksen myötä saadaan asunnot 260 uudelle asukkaalle.

Aurinkoista uutta viikkoa!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275847-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sat, 11 May 2019 17:59:19 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275847-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202019
Vuosaareen ikäihmisten palvelukeskus http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275595-vuosaareen-ikaihmisten-palvelukeskus <p>Helsingin suurinta kaupunginosaa, lähes 40&thinsp;000 asukkaan Vuosaarta, on viime vuosikymmenien aikana rakennettu merkittävästi. Parhaillaan useampi täydennysrakennushanke pyrkii entisestään kasvattamaan kaupunginosan asukaslukua.<br /><br />Samaan aikaan asukkaiden parissa on viheralueiden säilyttämisen ohella perusteltua huolta sote- ja päivähoitopalveluiden riittävyydestä, kun niiden saatavuudessa on nykyisinkin ongelmia. Tulevasta uudesta lukiosta ollaan toki tyytyväisiä.<br /><br />Nyt olisi aika huomioida kaupunginosan kasvava iäkkäämpi väestö. Vuosaareen on jo pidemmän aikaan odotettu ikä&shy;ihmisten monipuolista palvelukeskusta terveysaseman yhteyteen. Helsingissä valmistellaan parhaillaan ensi vuoden budjettia, ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että siihen saataisiin vihdoin mukaan palvelukeskuksen rakentamiseen tarvittavat varat.<br />&nbsp;</p> <p><strong><a href="https://www.hs.fiapaivanlehti/07052019/art-2000006095437.html">Mielipidekirjoitus</a> Helsingin Sanomissa 7.5.2019&nbsp;</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin suurinta kaupunginosaa, lähes 40 000 asukkaan Vuosaarta, on viime vuosikymmenien aikana rakennettu merkittävästi. Parhaillaan useampi täydennysrakennushanke pyrkii entisestään kasvattamaan kaupunginosan asukaslukua.

Samaan aikaan asukkaiden parissa on viheralueiden säilyttämisen ohella perusteltua huolta sote- ja päivähoitopalveluiden riittävyydestä, kun niiden saatavuudessa on nykyisinkin ongelmia. Tulevasta uudesta lukiosta ollaan toki tyytyväisiä.

Nyt olisi aika huomioida kaupunginosan kasvava iäkkäämpi väestö. Vuosaareen on jo pidemmän aikaan odotettu ikä­ihmisten monipuolista palvelukeskusta terveysaseman yhteyteen. Helsingissä valmistellaan parhaillaan ensi vuoden budjettia, ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että siihen saataisiin vihdoin mukaan palvelukeskuksen rakentamiseen tarvittavat varat.
 

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 7.5.2019 

]]>
0 http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275595-vuosaareen-ikaihmisten-palvelukeskus#comments Helsingin kaupunginvaltuusto Helsinki Ikäihmiset Vuosaari Tue, 07 May 2019 06:24:09 +0000 Ville Jalovaara http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275595-vuosaareen-ikaihmisten-palvelukeskus
Helsingin vuokrataso on 65% Wieniä korkeampi http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275580-helsingin-vuokrataso-on-65-wienia-korkeampi <p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006094638.html">Miksi Helsinki ei ota oppia halpojen asuntojen reseptin löytäneestä Wienistä? Asiantuntijat vastaavat</a>&nbsp;(HS 6.5.2019) herätti twitterissä melko paljon keskustelua, jonka voi tiivistää klassiseen toteamukseen &quot;Ei toimi Suomessa.&quot;</p><p>Vertailua eri maiden hintatasoista ei ollut aivan helppo löytää, mutta paras lähde mihin törmäsin oli UBS:n data:&nbsp;<a href="https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/explore/?category=Prices&amp;indicator=Prices_Housing_(USD)&amp;split=false">https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/explore/?category=Prices&amp;indicator=Prices_Housing_(USD)&amp;split=false</a>&nbsp;(<a href="https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/methodology/">metodologia täältä</a>).</p><p>Statista oli tehnyt tämän datan perusteella kivan <a href="https://www.statista.com/statistics/503274/average-rental-cost-apartment-europe/">graafin</a> (kuvaliitteenä). Helsingin korkealta kuulostava vuokrataso asettuu perspektiiviin disclaimerilla:</p><p><em>&quot;To estimate the worldwide costs of housing, we considered the prices for three different types of apartments. For two of these types, we standardized requirements to Western preferences, with a furnished two-room apartment and an unfurnished three-room flat. We only looked at newly built apartments with a bathroom and kitchen. Prices included utilities (energy and water taxes), but not the use of a garage. To capture local standards, our survey asked for the price of an apartment of typical size, location and amenities for the respective city. All three housing options were weighted equally.&quot;</em></p><p>Vuokra-asunto on siis joko uusi kalustettu kaksio tai uusi kalustamaton kolmio. Tutkimus on kyselytutkimus, eli voimme olettaa sen antavan vertailukelpoisia tuloksia eri maissa. Sen perusteella Helsingin vuokrataso on noin 65% korkeampi kuin Wienin.</p><p>Koska fysiikan lait (tai muu ihmisen päätöksistä riippumaton voima) ei selitä tätä eroa, niin erilaisia &quot;pehmeitä&quot; syitä siihen miksi näin on varmasti olemassa useita. Ylätasolla kyse on kuitenkin vain ja ainoastaan siitä, että asuntoja on kaavoitettu ja rakennettu Helsingissä vähemmän kuin muuttoliike olisi vaatinut. Sekä Wienin että Helsingin väkiluku on kasvanut noin kolmanneksella viimeisen 30 vuoden aikana, eli suhteellisesti samankokoisesta muuttoliikkeestä on kyse.</p><p>On selvää, että asuntoja on rakennettu täällä liian vähän - paljon olennaisempi kysymys on miksi näin on tietoisesti päätetty tehdä?</p><p>Syy löytyy demokratiasta - merkittävä osa kaupunkilaisista ja kunnanvaltuutetuista omistaa ainakin yhden asunnon, ja heidän intresseissään on ylläpitää asuntopulaa. Asunnonomistajien lisäksi myös kaupunki itse hyötyy taloudellisesti niukkuudesta, sillä sillä on monopoli rakennusoikeuden myymiseen.</p><p>Toivon, että seuraava hallitus harkitsee kaavoitusoikeuden siirtämistä kunnilta valtiolle (tai maakunnille) - vain tämä poistaa mahdollisuuden harrastaa <a href="https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001674291.html">lyhytnäköistä asuntopolitiikkaa</a>&nbsp;(IS&nbsp;27.5.2010<em>)</em>&nbsp;kasvukeskuksissa.</p><p>Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää eurovaaleissa numerolla 103.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Miksi Helsinki ei ota oppia halpojen asuntojen reseptin löytäneestä Wienistä? Asiantuntijat vastaavat (HS 6.5.2019) herätti twitterissä melko paljon keskustelua, jonka voi tiivistää klassiseen toteamukseen "Ei toimi Suomessa."

Vertailua eri maiden hintatasoista ei ollut aivan helppo löytää, mutta paras lähde mihin törmäsin oli UBS:n data: https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/explore/?category=Prices&indicator=Prices_Housing_(USD)&split=false (metodologia täältä).

Statista oli tehnyt tämän datan perusteella kivan graafin (kuvaliitteenä). Helsingin korkealta kuulostava vuokrataso asettuu perspektiiviin disclaimerilla:

"To estimate the worldwide costs of housing, we considered the prices for three different types of apartments. For two of these types, we standardized requirements to Western preferences, with a furnished two-room apartment and an unfurnished three-room flat. We only looked at newly built apartments with a bathroom and kitchen. Prices included utilities (energy and water taxes), but not the use of a garage. To capture local standards, our survey asked for the price of an apartment of typical size, location and amenities for the respective city. All three housing options were weighted equally."

Vuokra-asunto on siis joko uusi kalustettu kaksio tai uusi kalustamaton kolmio. Tutkimus on kyselytutkimus, eli voimme olettaa sen antavan vertailukelpoisia tuloksia eri maissa. Sen perusteella Helsingin vuokrataso on noin 65% korkeampi kuin Wienin.

Koska fysiikan lait (tai muu ihmisen päätöksistä riippumaton voima) ei selitä tätä eroa, niin erilaisia "pehmeitä" syitä siihen miksi näin on varmasti olemassa useita. Ylätasolla kyse on kuitenkin vain ja ainoastaan siitä, että asuntoja on kaavoitettu ja rakennettu Helsingissä vähemmän kuin muuttoliike olisi vaatinut. Sekä Wienin että Helsingin väkiluku on kasvanut noin kolmanneksella viimeisen 30 vuoden aikana, eli suhteellisesti samankokoisesta muuttoliikkeestä on kyse.

On selvää, että asuntoja on rakennettu täällä liian vähän - paljon olennaisempi kysymys on miksi näin on tietoisesti päätetty tehdä?

Syy löytyy demokratiasta - merkittävä osa kaupunkilaisista ja kunnanvaltuutetuista omistaa ainakin yhden asunnon, ja heidän intresseissään on ylläpitää asuntopulaa. Asunnonomistajien lisäksi myös kaupunki itse hyötyy taloudellisesti niukkuudesta, sillä sillä on monopoli rakennusoikeuden myymiseen.

Toivon, että seuraava hallitus harkitsee kaavoitusoikeuden siirtämistä kunnilta valtiolle (tai maakunnille) - vain tämä poistaa mahdollisuuden harrastaa lyhytnäköistä asuntopolitiikkaa (IS 27.5.2010) kasvukeskuksissa.

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää eurovaaleissa numerolla 103.

]]>
9 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275580-helsingin-vuokrataso-on-65-wienia-korkeampi#comments Helsinki Nuorisosäätiö Wien Ylisuuret vuokrat Mon, 06 May 2019 21:05:54 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275580-helsingin-vuokrataso-on-65-wienia-korkeampi
Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275436-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-192019 <p>Luvassa on kiireinen kokousviikko, sillä kaikilla lautakunnilla on kokous. Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa iltapäivätoiminnan avustusperiaatteet. Kaupunkiympäristölautakunta varaa tontteja asuntohankkeita ja Hietaniemen kylpylää varten. &nbsp;</p><p><strong>Maanantai 6.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-06_Khs_19_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-06_Koja_6_El">Kaupunginhallituksen konsernijaosto</a></p><p><strong>Tiistai 7.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2019-05-07_Kklku_6_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-07_Kylk_13_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2019-05-07_Sotelk_9_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-05-07_Kuvalk_8_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-07_Pelku_3_El">Pelastuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-07_Talk_7_El">Tarkastuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/keskusvaalilautakunnan-paatosasiakirjat">Keskusvaalilautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 8.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-08_Kvsto_9_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><strong>Torstai 9.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jaosto/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-09_Palkejk_3_El">Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tyoterveys/fi/paatoksenteko/johtokunnan_paatokset/">Työterveysliikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee isoa kasaa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat valkoposkihanhista itsemurhien ehkäisyyn ja Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamiseen. Osa jää varmasti pöydälle seuraavaan kokoukseen.</p><p>Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma jäi viimeksi pöydälle, koska kaupunginhallitus halusi lisätietoja mm. väistötilojen ajoituksesta.</p><p>Vuoden 2020 talousarvioraami saatetaan toimialojen valmisteltavaksi.</p><p>Kaupungin henkilöstöraportti 2018 on myös käsiteltävänä. Toivon siihen lisäystä siitä, että raportoinnissa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota ratkaisuihin, joilla helpotetaan kaupungin työvoimapulaa ja rekrytointia.</p><p><strong>Konsernijaosto </strong>kuulee HSY:n ja HSL:n ajankohtaiskatsaukset.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>on kyselytunti, johon otetaan käsiteltäväksi 1-3 ajankohtaista valtuutettujen esittämää kysymystä. Aiheet selviävät vasta lähempänä kokousta.</p><p>Lisäksi käsitellään mm. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraporttia. Se sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin. Siitä ilmenee mm., että Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Viime vuosi oli Helsingin seudulle jo kahdeksas perättäinen voimakkaan väestönkasvun vuosi. Helsinkiläisistä 49 prosenttia asuu vuokralla.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle</strong> esitetään vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan, että tuloja kertyy noin 4,8 miljoonaa euroa eli 8,4% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista valtionavustuksista, muusta ulkopuolisesta rahoituksesta sekä kasvaneista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Menoja ennakoidaan kertyvän 6,6 miljoonaa euroa eli 0,6% yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolisesta rahoituksesta johtuvan ylityspaineen arvioidaan olevan 8,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ylityspainetta syntyy tehtäväkohtaisten palkkasaatavien takautuvasta maksamisesta johtuen noin 2,3 miljoonaa euroa. Näistä yhteensä 10,9 miljoonan euron ylityspaineista pystytään ennusteen mukaan sopeuttamaan talousarvioon noin 4,3 miljoonaa euroa.</p><p>Lautakunta vahvistaa myös lukuvuodelle 2019 &ndash; 2020 iltapäivätoiminnan avustusperusteet. Kyseessä on siis avustus, joka maksetaan iltapäivätoiminnan palveluntuottajille. Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2019 ja päätös oppilaiden valinnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.</p><p>Lautakunta antaa tarkastuslautakunnalle lausunnon arviointikertomuksesta 2018. Tarkastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kysynnän kasvun seuraamisesta, erityisopettajien määrästä, positiivisen diskriminaation määrärahojen jaosta, oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelujen saatavuudesta, ostopalvelujen laadusta ja sopimusten hallinnasta.</p><p>Käsiteltävänä on myös Arabian peruskoulun, Haagan peruskoulun ja Munkkivuoren ala-asteen lisätilojen tarveselvitykset ja useita aloitteita.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>käsitellään alueen varaamista <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-07_Kylk_13_El/6932A909-FF54-C1A3-8FBC-69EA33400000/Liite.pdf">Katajanokanlaiturilta</a> Varmalle toimitilahankkeen kehittämistä varten. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityslistan mukaan Varma on neuvotellut suomalaisen suuryrityksen pääkonttorin sijoittumisesta varausalueelle suunniteltavaan hankkeeseen. Tarkoituksena on suunnitella varausalueelle korkeatasoinen toimistohanke ja sijoittaa hankkeeseen mahdollisesti myös hotelli-, liike- tai julkista tilaa.</p><p>Lautakunta esittää myös tonttien varaamista asuntohankkeita varten. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista tontinvarausesityksen tonteista noin 30 % esitetään varattavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 38 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 32 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Varausesityksen pääpaino on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on noin 68 %.</p><p>Lautakunta antaa myös lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Lausuntoesitys on pääosin myönteinen. Huomautettavaa on siinä, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.</p><p>Hietaniemeen tuleva kylpylä on ollut jo pitkään puheissa, ja nyt esityslistalla on <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-07_Kylk_13_El/DD000A3D-5937-C4BF-9D7F-6A58B8E00000/Liite.pdf">tontin</a> varaaminen Arcon Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG:lle Taivallahden kylpylähotellin suunnittelua varten. Hotellioperaattoriksi tulisi Saksassa toimiva Soulmade.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>antaa mm. lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2018.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa</strong> käsitellään valtuutettujen aloitteita.</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Luvassa on kiireinen kokousviikko, sillä kaikilla lautakunnilla on kokous. Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa iltapäivätoiminnan avustusperiaatteet. Kaupunkiympäristölautakunta varaa tontteja asuntohankkeita ja Hietaniemen kylpylää varten.  

Maanantai 6.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 7.5.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskiviikko 8.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 9.5.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee isoa kasaa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat valkoposkihanhista itsemurhien ehkäisyyn ja Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamiseen. Osa jää varmasti pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma jäi viimeksi pöydälle, koska kaupunginhallitus halusi lisätietoja mm. väistötilojen ajoituksesta.

Vuoden 2020 talousarvioraami saatetaan toimialojen valmisteltavaksi.

Kaupungin henkilöstöraportti 2018 on myös käsiteltävänä. Toivon siihen lisäystä siitä, että raportoinnissa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota ratkaisuihin, joilla helpotetaan kaupungin työvoimapulaa ja rekrytointia.

Konsernijaosto kuulee HSY:n ja HSL:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti, johon otetaan käsiteltäväksi 1-3 ajankohtaista valtuutettujen esittämää kysymystä. Aiheet selviävät vasta lähempänä kokousta.

Lisäksi käsitellään mm. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraporttia. Se sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin. Siitä ilmenee mm., että Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Viime vuosi oli Helsingin seudulle jo kahdeksas perättäinen voimakkaan väestönkasvun vuosi. Helsinkiläisistä 49 prosenttia asuu vuokralla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan, että tuloja kertyy noin 4,8 miljoonaa euroa eli 8,4% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista valtionavustuksista, muusta ulkopuolisesta rahoituksesta sekä kasvaneista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Menoja ennakoidaan kertyvän 6,6 miljoonaa euroa eli 0,6% yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolisesta rahoituksesta johtuvan ylityspaineen arvioidaan olevan 8,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ylityspainetta syntyy tehtäväkohtaisten palkkasaatavien takautuvasta maksamisesta johtuen noin 2,3 miljoonaa euroa. Näistä yhteensä 10,9 miljoonan euron ylityspaineista pystytään ennusteen mukaan sopeuttamaan talousarvioon noin 4,3 miljoonaa euroa.

Lautakunta vahvistaa myös lukuvuodelle 2019 – 2020 iltapäivätoiminnan avustusperusteet. Kyseessä on siis avustus, joka maksetaan iltapäivätoiminnan palveluntuottajille. Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2019 ja päätös oppilaiden valinnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.

Lautakunta antaa tarkastuslautakunnalle lausunnon arviointikertomuksesta 2018. Tarkastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kysynnän kasvun seuraamisesta, erityisopettajien määrästä, positiivisen diskriminaation määrärahojen jaosta, oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelujen saatavuudesta, ostopalvelujen laadusta ja sopimusten hallinnasta.

Käsiteltävänä on myös Arabian peruskoulun, Haagan peruskoulun ja Munkkivuoren ala-asteen lisätilojen tarveselvitykset ja useita aloitteita.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään alueen varaamista Katajanokanlaiturilta Varmalle toimitilahankkeen kehittämistä varten. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityslistan mukaan Varma on neuvotellut suomalaisen suuryrityksen pääkonttorin sijoittumisesta varausalueelle suunniteltavaan hankkeeseen. Tarkoituksena on suunnitella varausalueelle korkeatasoinen toimistohanke ja sijoittaa hankkeeseen mahdollisesti myös hotelli-, liike- tai julkista tilaa.

Lautakunta esittää myös tonttien varaamista asuntohankkeita varten. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista tontinvarausesityksen tonteista noin 30 % esitetään varattavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 38 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 32 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Varausesityksen pääpaino on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on noin 68 %.

Lautakunta antaa myös lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Lausuntoesitys on pääosin myönteinen. Huomautettavaa on siinä, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.

Hietaniemeen tuleva kylpylä on ollut jo pitkään puheissa, ja nyt esityslistalla on tontin varaaminen Arcon Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG:lle Taivallahden kylpylähotellin suunnittelua varten. Hotellioperaattoriksi tulisi Saksassa toimiva Soulmade.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa mm. lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2018.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään valtuutettujen aloitteita.

Aurinkoista uutta viikkoa!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275436-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-192019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 03 May 2019 11:51:02 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275436-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-192019
Helsingin kuntapolitiikan viikko 18/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275076-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-182019 <p>Vappu häiritsee kokoustamista, sillä ensi viikolla kokoontuu vain kaupunginhallitus. Sen lista onkin sitten sitäkin tiiviimpi: käsiteltävänä on mm. tilojen vuokraaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Tehtaankadun ala-asteen perusparannus ja kasa aloitteita ja toivomusponsia moninaisista aiheista.</p><p><strong>Maanantai 29.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-29_Khs_18_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee mm. tilojen vuokraamista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön Vallilan Konepajankuja 1:stä ja 3:sta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinto- ja tukipalveluiden sekä palvelukokonaisuuksien asiantuntijatehtävissä toimii noin 300 työntekijää. Tällä hetkellä työntekijät ovat sijoittuneet viiteen eri toimipisteeseen Helsingin alueelle. Tavoitteena on ollut löytää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville yhteinen nykyaikainen monitilatoimisto kehittyvältä kaupunkialueelta. &nbsp;</p><p>Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma on myös hyväksyttävänä. Luvassa on laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jonka kustannusarvio on 15,4 miljoonaa euroa. Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.</p><p>Käsittelyssä on myös valtava kasa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat koulujen seksuaalikasvatuksesta Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseen.</p><p>Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perustetaan 125 luokanopettajan, 20 erityisluokanopettajan, 22 erityisopettajan ja 10 apulaisrehtorin virkaa. Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 2022 asti. Perustettaviksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään puolestaan johtamisresurssia peruskouluihin ja lukioihin, joissa on vähintään noin 600-700 oppilasta tai opiskelijaa.</p><p>Kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2018 merkitään tiedoksi. Siitä ilmenee mm., että henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 656. Henkilöstömäärä on kasvanut 567 henkilöllä, 1,5 prosentilla. Kasvu selittyy pääasiassa väestönkasvun myötä kasvaneista palveluista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Kaupungille haettiin viime vuonna henkilöstöä yli 10 600 tehtävään.</p><p>Seuraavalla viikolla onkin sitten taas runsaammin kokouksia. Hyvää vappuviikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vappu häiritsee kokoustamista, sillä ensi viikolla kokoontuu vain kaupunginhallitus. Sen lista onkin sitten sitäkin tiiviimpi: käsiteltävänä on mm. tilojen vuokraaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Tehtaankadun ala-asteen perusparannus ja kasa aloitteita ja toivomusponsia moninaisista aiheista.

Maanantai 29.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus käsittelee mm. tilojen vuokraamista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön Vallilan Konepajankuja 1:stä ja 3:sta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinto- ja tukipalveluiden sekä palvelukokonaisuuksien asiantuntijatehtävissä toimii noin 300 työntekijää. Tällä hetkellä työntekijät ovat sijoittuneet viiteen eri toimipisteeseen Helsingin alueelle. Tavoitteena on ollut löytää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville yhteinen nykyaikainen monitilatoimisto kehittyvältä kaupunkialueelta.  

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma on myös hyväksyttävänä. Luvassa on laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jonka kustannusarvio on 15,4 miljoonaa euroa. Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.

Käsittelyssä on myös valtava kasa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat koulujen seksuaalikasvatuksesta Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perustetaan 125 luokanopettajan, 20 erityisluokanopettajan, 22 erityisopettajan ja 10 apulaisrehtorin virkaa. Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 2022 asti. Perustettaviksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään puolestaan johtamisresurssia peruskouluihin ja lukioihin, joissa on vähintään noin 600-700 oppilasta tai opiskelijaa.

Kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2018 merkitään tiedoksi. Siitä ilmenee mm., että henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 656. Henkilöstömäärä on kasvanut 567 henkilöllä, 1,5 prosentilla. Kasvu selittyy pääasiassa väestönkasvun myötä kasvaneista palveluista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Kaupungille haettiin viime vuonna henkilöstöä yli 10 600 tehtävään.

Seuraavalla viikolla onkin sitten taas runsaammin kokouksia. Hyvää vappuviikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275076-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-182019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 26 Apr 2019 11:17:27 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275076-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-182019
Helsinki on kaavoihinsa kangistunut http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275055-helsingin-on-kaavoihinsa-kangistunut <p>Kaavoitus Helsingissä on ylittänyt hiljattain uutisoinnin parodiahorisontin:</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10013719">Kauppatieteilijät haluavat muuttaa omistamansa kerrostalon takaisin opiskelija-asunnoiksi &ndash; Kaupunki haraa vastaan ja puolustaa toimistoja</a> (Yle&nbsp;10.1.2018)</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005972451.html">Helsingin Isolta Roobertinkadulta löytyi luvaton salahotelli, väittää rakennusvalvonta &ndash; Osakas: &rdquo;Huippu&shy;hinnan&rdquo; asunnoistaan maksaneet kärsivät</a>&nbsp;(HS 21.1.2019&nbsp;</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006083237.html">Helsingissä yksiöt viedään käsistä, ja nyt ihmisiä houkutellaan muuttamaan &rdquo;hotelliin&rdquo; yksiön hinnalla</a>&nbsp;(HS&nbsp;25.4.2019)</p><p>Toimisto, josta haluttaisiin asuntoja.&nbsp;Asuntoja, joista haluttaisiin hotelli. Asuntoja, joita kutsutaan hotelliksi. Ja virkamiehiä, jotka tietävät paremmin.</p><p>Raklilla oli tänään hyvä ajoitus, sillä se julkaisi tiedotteen, josta lainaan alle olennaisen:</p><p><a href="https://www.rakli.fi/raklin-uutiskooste/nykyinen-kankea-kaavaprosessi-tuhlaa-yhteiskunnan-resursseja-ja-ilmastoa-rakli-vaatii-joustavampaa-kaavoitusta.html">Nykyinen kankea kaavaprosessi tuhlaa yhteiskunnan resursseja ja ilmastoa &ndash; RAKLI vaatii joustavampaa kaavoitusta</a>&nbsp;(Rakli.fi 25.04.2019)</p><p><em>&quot;Nykyinen kaavoitusjärjestelmä on kankea, ja sen seurauksena tyhjinä seisovat tilat ovat kansallisvarallisuuden hukkausta ja aiheuttavat turhia ilmastopäästöjä. Kaavoituksesta on saatava joustavampaa, jotta se vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin. RAKLI, joka on maamme kattavin kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien ja rakennuttajien yhteistyöverkosto, rohkaisee uutta eduskuntaa tekemään päätöksiä, joilla kaavoitusjärjestelmästä saadaan kestävämpi.</em></p><p><em>Samaan aikaan kun kaupungit kasvavat, kaupunkiseutujen tyhjän tilan määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Tyhjillään seisova tila on paitsi Suomen kansallisvarallisuuden tuhlausta, myös kaukana kestävästä kaupunkirakenteesta. <strong>Pelkästään pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä yhteensä 1,2 miljoonan neliön eli 169 jalkapallokentän verran tyhjillään seisovaa toimistotilaa</strong>...</em></p><p><em>Jos kaupunkirakenteesta halutaan ekologisempi, on järkevintä rakentaa jo olemassa olevan kaupungin sisään. Kaikista paras ilmastoteko on tietysti se, että hyödynnetään jo olemassa olevia rakennuksia. Prosessi tyhjien tilojen hyötykäyttöön on tällä hetkellä kuitenkin jäykkä ja hidas: tyhjenevät toimistotilat ovat kaavalukossa, josta ne täytyy vapauttaa&rdquo;</em></p><p>Nämä ovat selvät terveiset Helsingin&nbsp;kaupunkiympäristön toimialalle: Mitä jos sallisitte kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutokset ilmoituksella, ja puuttuisitte mahdollisiin häiriöihin kaavoitusta tehokkaammilla keinoilla?</p><p>Suunnitelmatalous ei toiminut itänaapurissa, eikä se toimi Helsingissäkään - niukkuus asuntoneliöistä nostaa asumisen hinnan niin kestämättömälle tasolle, että se ei ole jäänyt huomaamatta edes Helsingin Sanomien pääkirjoittajalta:</p><p><a href="https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006083883.html">Asuntopolitiikka kaipaa uudistuksia, koska Suomessa alueiden tarpeet ovat täysin erilaisia</a>&nbsp;(HS 25.04.2019):</p><p><em>&quot;Pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on karkaamassa paikoin myös keskituloisten ulottumattomiin.&quot;</em></p><p>&nbsp;</p><p>Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää eurovaaleissa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaavoitus Helsingissä on ylittänyt hiljattain uutisoinnin parodiahorisontin:

Kauppatieteilijät haluavat muuttaa omistamansa kerrostalon takaisin opiskelija-asunnoiksi – Kaupunki haraa vastaan ja puolustaa toimistoja (Yle 10.1.2018)

Helsingin Isolta Roobertinkadulta löytyi luvaton salahotelli, väittää rakennusvalvonta – Osakas: ”Huippu­hinnan” asunnoistaan maksaneet kärsivät (HS 21.1.2019 

Helsingissä yksiöt viedään käsistä, ja nyt ihmisiä houkutellaan muuttamaan ”hotelliin” yksiön hinnalla (HS 25.4.2019)

Toimisto, josta haluttaisiin asuntoja. Asuntoja, joista haluttaisiin hotelli. Asuntoja, joita kutsutaan hotelliksi. Ja virkamiehiä, jotka tietävät paremmin.

Raklilla oli tänään hyvä ajoitus, sillä se julkaisi tiedotteen, josta lainaan alle olennaisen:

Nykyinen kankea kaavaprosessi tuhlaa yhteiskunnan resursseja ja ilmastoa – RAKLI vaatii joustavampaa kaavoitusta (Rakli.fi 25.04.2019)

"Nykyinen kaavoitusjärjestelmä on kankea, ja sen seurauksena tyhjinä seisovat tilat ovat kansallisvarallisuuden hukkausta ja aiheuttavat turhia ilmastopäästöjä. Kaavoituksesta on saatava joustavampaa, jotta se vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin. RAKLI, joka on maamme kattavin kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien ja rakennuttajien yhteistyöverkosto, rohkaisee uutta eduskuntaa tekemään päätöksiä, joilla kaavoitusjärjestelmästä saadaan kestävämpi.

Samaan aikaan kun kaupungit kasvavat, kaupunkiseutujen tyhjän tilan määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Tyhjillään seisova tila on paitsi Suomen kansallisvarallisuuden tuhlausta, myös kaukana kestävästä kaupunkirakenteesta. Pelkästään pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä yhteensä 1,2 miljoonan neliön eli 169 jalkapallokentän verran tyhjillään seisovaa toimistotilaa...

Jos kaupunkirakenteesta halutaan ekologisempi, on järkevintä rakentaa jo olemassa olevan kaupungin sisään. Kaikista paras ilmastoteko on tietysti se, että hyödynnetään jo olemassa olevia rakennuksia. Prosessi tyhjien tilojen hyötykäyttöön on tällä hetkellä kuitenkin jäykkä ja hidas: tyhjenevät toimistotilat ovat kaavalukossa, josta ne täytyy vapauttaa”

Nämä ovat selvät terveiset Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle: Mitä jos sallisitte kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutokset ilmoituksella, ja puuttuisitte mahdollisiin häiriöihin kaavoitusta tehokkaammilla keinoilla?

Suunnitelmatalous ei toiminut itänaapurissa, eikä se toimi Helsingissäkään - niukkuus asuntoneliöistä nostaa asumisen hinnan niin kestämättömälle tasolle, että se ei ole jäänyt huomaamatta edes Helsingin Sanomien pääkirjoittajalta:

Asuntopolitiikka kaipaa uudistuksia, koska Suomessa alueiden tarpeet ovat täysin erilaisia (HS 25.04.2019):

"Pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on karkaamassa paikoin myös keskituloisten ulottumattomiin."

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää eurovaaleissa.

]]>
0 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275055-helsingin-on-kaavoihinsa-kangistunut#comments Asuntopula Helsinki Kaavoitus Maankäyttö Thu, 25 Apr 2019 21:13:18 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275055-helsingin-on-kaavoihinsa-kangistunut
Helsingin kuntapolitiikan viikko 17/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274921-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-172019 <p>Kaupunginvaltuustossa käydään ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelun lähetekeskustelua ja käsitellään nuorten ja kuntalaisten aloitteita. Sosiaalilautakunta pohtii terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Kulttuurilautakunta käsittelee liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustuksia.</p><p><strong>Tiistai 23.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2019-04-23_Sotelk_8_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-04-23_Kuvalk_7_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 24.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-24_Kvsto_8_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Tarkastuslautakunta</a></p><p><strong>Torstai 25.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jaosto/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>käsitellään viime vuoden kuuden viime kuukauden aikana tehtyjä nuorten aloitteita (7 kpl, aiheina kameravalvontakampanja HSL:n busseihin, Konalan jäähallin kunnostus, monitoimikaukalo Sakarinmäkeen, nuorten palvelut Oodissa, lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista, valoa Kannelmäkeen ja koulujen välinen #ilmastoidea-kampanja) ja kunnan asukkaan aloitteita (12 kpl, aiheina mm. hoivapalvelut, Malmin lentokenttä ja ilmainen matkustusoikeus senioreille).</p><p>Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelusta käydään lähetekeskustelu eli evästys budjetin valmistelua varten. Perinteisesti budjetti tarjoaa mahdollisuuden puhua lähes mistä hyvänsä, joten keskustelua kannattaa seurata klo 18 alkaen osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi/">www.helsinkikanava.fi</a>.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>pohditaan terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Mikäli esitys hyväksytään, lautakunta vahvistaa palvelusetelin arvoksi 3.6.2019 alkaen 67 euroa. Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa asiakkaiden lääkäriin pääsyä tilanteessa, jossa odotusajat ovat muodostuneet kohtuuttoman pitkiksi.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>käsittelee Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitystä ja Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista luopumista. Uudet tilat tulisivat ala-asteen ja yläasteen tilojen yhteyteen. Asia jäi viimeksi pöydälle.</p><p>Lautakunta käsittelee myös liikunnan toiminta-avustuksia sekä liikunnan tilankäyttöavustuksia vuodelle 2019.</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginvaltuustossa käydään ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelun lähetekeskustelua ja käsitellään nuorten ja kuntalaisten aloitteita. Sosiaalilautakunta pohtii terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Kulttuurilautakunta käsittelee liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustuksia.

Tiistai 23.4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 24.4.

Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Torstai 25.4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginvaltuustossa käsitellään viime vuoden kuuden viime kuukauden aikana tehtyjä nuorten aloitteita (7 kpl, aiheina kameravalvontakampanja HSL:n busseihin, Konalan jäähallin kunnostus, monitoimikaukalo Sakarinmäkeen, nuorten palvelut Oodissa, lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista, valoa Kannelmäkeen ja koulujen välinen #ilmastoidea-kampanja) ja kunnan asukkaan aloitteita (12 kpl, aiheina mm. hoivapalvelut, Malmin lentokenttä ja ilmainen matkustusoikeus senioreille).

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelusta käydään lähetekeskustelu eli evästys budjetin valmistelua varten. Perinteisesti budjetti tarjoaa mahdollisuuden puhua lähes mistä hyvänsä, joten keskustelua kannattaa seurata klo 18 alkaen osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa pohditaan terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Mikäli esitys hyväksytään, lautakunta vahvistaa palvelusetelin arvoksi 3.6.2019 alkaen 67 euroa. Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa asiakkaiden lääkäriin pääsyä tilanteessa, jossa odotusajat ovat muodostuneet kohtuuttoman pitkiksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitystä ja Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista luopumista. Uudet tilat tulisivat ala-asteen ja yläasteen tilojen yhteyteen. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Lautakunta käsittelee myös liikunnan toiminta-avustuksia sekä liikunnan tilankäyttöavustuksia vuodelle 2019.

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274921-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-172019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Mon, 22 Apr 2019 18:21:28 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274921-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-172019